Un altre pas en l’equiparació d’homes i dones

El darrer Ple de l’Ajuntament va aprovar el II Pla d’Igualtat de Gènere, document que defineix les estratègies i les accions que s’han de dur a terme a la nostra ciutat en matèria d’equiparació efectiva dels drets d’homes i dones.

La igualtat de gèneres és un dels eixos nuclears de les societats modernes. Al nostre país ja és un fet des de la perspectiva  jurídica. En canvi, en la realitat quotidiana, tot i que s’hi han fet grans avenços, queden nombroses estructures, actituds i comportaments per modificar. Les dones segueixen patint discriminacions importants en els àmbits personal, familiar, associatiu, professional i participatiu.

Des de fa molts anys, l’Ajuntament desenvolupa un treball transversal per garantir que totes les seves polítiques incorporin el vessant igualitari. Ara es fa una altre pas endavant amb l’aprovació del II Pla d’Igualtat de Gènere. Tanmateix, la línia d’incorporar les polítiques de gènere en l’agenda política data de 1993, quan es va posar en marxa el primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats.

El II Pla d’Igualtat de Gènere, que ha estat precedit d’un reflexiu procés participatiu, suposa la continuïtat en el desenvolupament de polítiques d’igualtat al municipi. La seva implementació ha de garantir que la diferència de sexe sigui sinònim de diversitat i enriquiment mutu, i que els ciutadans i les ciutadanes gaudeixin dels mateixos drets i les mateixes oportunitats i llibertats.

Els objectius generals del Pla són realistes i es poden resumir en cinc apartats: assolir el compromís polític i institucional per avançar en matèria de polítiques de gènere; afavorir la interacció entre les àrees i els organismes autònoms de l’Ajuntament cap a models de treball transversal i amb perspectiva de gènere; potenciar la formació del personal de l’Ajuntament; aportar coneixement sobre la realitat del municipi per tal d’identificar els processos socials que generen o sustenten les desigualtats entre dones i homes, i potenciar el treball conjunt entre l’Ajuntament i la ciutadania, així com promoure la participació de les dones del municipi.

Estratègies
El Pla indica, doncs, un conjunt d’objectius, però també assenyala les estratègies per assolir-los. Les línies d’actuació marcades són set: impulsar les polítiques de gènere; lluitar contra la violència; fomentar la participació sociopolítica de les dones; promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps; fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones; incloure la perspectiva de gènere en el disseny territorial, i  promoure la salut de les dones.

Per portar a terme els espais de reflexió, discussió, disseny i redacció d’aquest II Pla, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha comptat amb el suport de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’ Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona.

Les persones que estiguin interessades a conèixer més detalls sobre aquest document poden adreçar-se al Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), a la plaça de Montserrat Roig, 1 (tel. 93 466 14 11).

Un pla elaborat a consciència
L’any 1993, l'Ajuntament  va aprovar el primer Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats de les Dones. En aquesta línia de sensibilització i de suport, el 1999 la Regidoria de Dona i Igualtat va assumir el compromís d' impulsar polítiques en favor de la igualtat en l’àmbit municipal.

Uns anys més tard, el Pla d’Acció Municipal (PAM) va recollir la necessitat d’elaborar un segon pla municipal. L’any 2006, l’Ajuntament va demanar suport a la Diputació de Barcelona per a la realització d’una auditoria de gènere, la qual va ser el pròleg del Pla que ha estat aprovat ara. L’esmentada auditoria es va dur a terme durant el període 2006-2007. Amb aquest estudi es va obtenir una diagnosi de les necessitats, les problemàtiques socials, les respostes i els recursos existents per a les dones al municipi.

A partir de la realització de l’auditoria, l’Ajuntament ja podia, de manera fonamentada, dissenyar les línies de treball en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Per això, al llarg del 2008 es va posar en marxa un procés participatiu i d’elaboració del segon Pla d’Igualtat de Gènere de Santa Coloma.