S'inicien els enderrocs per construir un edifici d'habitatge públic a la plaça Alfons Comín

L'Incasòl construirà 38 habitatges protegits de lloguer per a persones de la ciutat. L'Ajuntament continuarà la urbanització del carrer Bruc amb dues escales mecàniques.

Imatge de com quedarà el nou edifici de INCASOL a la Plaça Alfons Comín.

En els propers dies, l'Institut Català de l'Sòl (INCASOL) en coordinació amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, iniciarà els enderrocs de les finques del carrer Bruc 77 i 79, en l'àmbit de l'Eix Bruc. Aquests enderrocs formen part de l'actuació de regeneració urbana de la plaça Alfons Comín. Posteriorment es construirà un edifici amb 38 habitatges protegits en règim de lloguer per a persones de la ciutat.
Un cop fets els enderrocs i el nou edifici es podrà finalitzar la urbanització de la Plaça Alfons Comín, la primera fase es va obrir a la ciutadania el 2020 i ha permès connectar els carrers de Joan Valentí Escalas i Listz en direcció a Badalona.

Els edificis de Bruc 77 i 79 que cal enderrocar són confrontants amb la finca del carrer Mas Marí 91, un edifici construït el 1965 amb 12 habitatges de lloguer que pertany a una empresa privada. Abans d'iniciar els enderrocs s'ha realitzat una inspecció i un aixecament notarial de l'estat d'aquest edifici, i es prendran mesures complementàries per garantir la seguretat de les persones que viuen al seu interior; els enderrocs es faran per fases i manualment en les zones de contacte amb aquest edifici, i es mantindran part dels fonaments de les finques enderrocades fins que es construeixin els nous habitatges. També es col·locaran sensors de moviment per a registrar qualsevol possible afectació de la finca durant les operacions d'enderroc, entre altres mesures.

Un cop finalitzats els enderrocs, INCASOL s'iniciarà la construcció de la nova bloc d'habitatges protegits, que quedarà situat davant de l'edifici d'habitatges protegits construït en la primera fase de les obres de la plaça Alfons Comín.

L'Ajuntament realitzarà la segona fase d'urbanització de la Plaça Alfons Comín quan l'INCASOL hagi acabat les obres de el nou edifici, ia més construirà dues escales mecàniques al carrer Bruc, entre els carrers Joan Valentí Escalas i Mas Marí, salvant un desnivell de més de 10 metres (Actuació prevista en el Pla d'Escales Mecàniques). En la construcció de les escales s'invertiran 450.000 € i es preveu que les obres es realitzin durant aquest any.

A més, en aquesta zona de la ciutat l'Ajuntament posarà en marxa, en el segon trimestre del 2021, les obres de l'Àrea de Conservació i Rehabilitació de l'ACR2-Mas Marí. Aquesta actuació forma part d'el Pla de rehabilitació municipal «Renovem a els barris», mitjançant el qual l'Ajuntament realitza obres de rehabilitació d'edificis en nom de comunitats de propietaris i propietàries; se signa un conveni i se'ls cobra el cost final a través de quotes. L'edifici de Mas Marí 91 forma part d'aquest àmbit de rehabilitació.

Carrers de Sant Pasqual i Circumval·lació

L'Institut Metropolità de Promoció de l'Sòl (IMPSOL), a instàncies de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, està realitzant una reforma urbanística per donar continuïtat al carrer Bruc, entre els carrers de Sant Pasqual i Circumval·lació. Per realitzar-ho, s'han hagut d'expropiar diverses finques situades entre els dos carrers esmentades, reallotjar les persones residents en altres edificis d'habitatge públic de la ciutat, i enderrocar els edificis antics.

Al 2018, es va convocar un concurs d'idees per a la reordenació d'aquest àmbit i la definició de futurs usos de la zona. Quatre estudis d'arquitectura diferents han resultat guanyadors de el concurs i seran els encarregats de fer els projectes per construir quatre promocions d'habitatges i urbanitzar els nous espais públics.
En total, es preveu la creació de 107 habitatges protegits (8.521 m2) i un jardí urbà de 1.902 m2. També es preveu ubicar-hi el Casal de Fons Alt i el Centre Infantil i Juvenil de Fons, així com a usos comercials.

Els tres àmbits d'actuació de l'Eix Bruc

L'Eix ??Bruc és una operació de regeneració urbana al barri de Fons, que connecta des de la Rambla Sant Sebastià fins a Badalona i compta amb tres àmbits d'actuació. El sector 1 es va realitzar de 2009 a 2013 i correspon a la construcció de l'Edifici Fondo, un equipament polifuncional que va convertir l'antic mercat de Fons en quatre equipaments municipals: l'actual mercat, un supermercat, una llar d'infants i una biblioteca i també es va renovar la urbanització de l'entorn. El sector 2 va començar el 2006 i és el que està en desenvolupament, correspon a l'àmbit de la Plaça Alfonso Comín: connecta els carrers de Joan Valentí Escalas i Liszt, es crea la nova plaça i es construeixen dos edificis amb 28 i 38 habitatges protegits, locals i aparcaments. I el sector 3 està localitzat entre els carrers de Sant Pasqual i Circunval·lació i resoldrà el tram final del carrer Bruc fins a Badalona, mitjançant nous espais públics i edificis d'habitatges protegits.

El sector 1 el va desenvolupar l'Ajuntament amb l'aportació de Fons Europeus FEDER. El sector 2 el desenvolupen conjuntament INCASOL (empresa pública de sòl i habitatge de la Generalitat) i l'Ajuntament. El sector 3 el desenvolupa IMPSOL (empresa pública de sòl i habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona) i l'Ajuntament.