Nou compromís del Ple en la defensa del col·lectiu LGTBI, ara de Txetxènia

Aquest dilluns 24 s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament corresponent al mes d’abril, que, entre altres temes, ha fet una declaració institucional contra els actes de violència i discriminació que s’estan succeint a la República de Txetxènia cap a persones del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI). A més, en aquest Ple també s’ha ratificat la supressió del Registre Municipal d’Unions Civils (‘parelles de fet’), funció que adoptarà a partir d’ara la Generalitat de Catalunya, i de l’informe anual d’avaluació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern de l’Ajuntament de la ciutat.

La declaració del Ple municipal vol contribuir a las denúncies que s’estan fent arreu del món sobre la situació d’indefensió i amenaça física a les persones del col•lectiu LGTBI a Txetxènia. Segons diverses informacions el govern txetxè està utilitzant, de manera secreta, instal•lacions militars com a centre de detenció i retenció d’homes no heterosexuals. L’objectiu del govern és forçar al col•lectiu a sortir del país arribant fins i tot a l’assassinat.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet mostra la seva indignació per l’esmentada vulneració dels drets humans i les llibertats sexuals i ha refermat el seu compromís en la defensa de la igualtat i la llibertat de les persones i contra la discriminació per qualsevol causa. La posada en marxa aquest mandat de la Regidoria LGTBI és només una petita mostra de l’acció política que s’està duent a terme des d’aquesta administració local.

Supressió del Registre Municipal d’Unions Civils
La Generalitat de Catalunya assumirà a partir d’ara les funcions de l’Ajuntament en relació a la inscripció en un registre públic de les parelles que convisquin sense estar casades, amb independència de la seva identitat sexual. Així, el Registre Municipal d’Unions Civils és suprimit i en conseqüència deixa d’admetre noves sol•licituds d’inscripció encara que les que es troben en tràmit, prèvia les corresponents comprovacions, seran objecte de resolució.  També es podran emetre, en el seu cas, certificacions de les parelles ja inscrites i es tramitaran les baixes. L’Ajuntament ha ratificat en el Ple la supressió d’aquest servei.

Informe anual  sobre transparència i bon govern
Un altre dels punts tractats en aquesta sessió plenària ha fet referència a l’informe anual d’avaluació sobre la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern durant el 2016. En aquest sentit destaca la renovació al nostre ajuntament, la setmana passada, del segell Infoparticipa, amb màxima puntuació per tercer any consecutiu.  Destacant que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és l’ajuntament que més ‘cartes de servei ha posat a disposició de la ciutadania.

El segell Infoparticipa el promou un organisme extern que avalua la publicació de la informació rellevant de la gestió dels ajuntaments en els web municipals.  En aquest anàlisi es passa balanç al programa de Queixes, Suggeriments, Demandes d’Actuació i Consultes (QUI) i el nombre d’expedients oberts des del seu funcionament en maig de 2014, l’aplicació del  Codi Ètic, la publicació de les Cartes de Serveis i l’estat actual del  procés de renovació del mateix web municipal.

Transformar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
A proposta dels grups municipals del PSC, Ciutadans i Partit Popular, el Ple ha aprovat una moció, també amb els vots favorables de Gent d'Esquerres-ICV-EUiA i l'abstenció de SOM Gramenet, que insta el Govern central a la transformació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). A la moció es recull que cal acordar amb els ajuntaments, via les seves entitats municipalistes representatives,  les adaptacions necessàries de la normativa estatal de l’IIVTNU, a fi d'evitar l'aplicació automàtica del mateix en els casos en què no s'hagi produït l'increment de valor que constitueix el fet imposable d'aquest.

S’hi inclou el compromís de col•laborar amb els ajuntaments per establir mecanismes que permetin atendre les possibles reclamacions dels contribuents de la manera més eficaç possible, tractant de posar en marxa fórmules que evitin la judicialització dels procediments, provocant una allau de casos que podria acabar saturant els tribunals.

En resum, s’ha acordat que, en el marc de la revisió del finançament local, cal una reforma global de l'impost que permeti que la forma de càlcul de la quota tributària reflecteixi d'una manera més fidel el veritable increment de valor dels terrenys, tenint en compte, per exemple, l'any en què s'ha establert el valor cadastral o indicadors que reflecteixin d'una manera adequada l'evolució real del valor dels terrenys en què es troben els immobles. Tot això assegurant, en qualsevol cas, que els canvis no es tradueixin en una minva global d'ingressos per als ajuntaments,  estudiant a tal efecte amb les entitats municipalistes el mecanisme de finançament  adequat per part de l’Estat, per tal de  fer-hi front a possibles devolucions per les quantitats liquidades en exercicis no prescrits.

Pagament a proveïdors
D’altra banda, com s’ha fet en plenaris anteriors, s’ha donat compte del termini de pagament de les factures de l’Ajuntament a proveïdors, en aquest cas del primer trimestre de 2017; establert actualment en 48 dies, per sota del límit que marca la Llei que són 60. El Patronat de la Música fa el pagament en un període de 37 dies i les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls en 48 dies.

I en el capítol de finançament, s’han aprovat diverses modificacions de crèdit i s’ha informat d’una amortització de deute de 6.912.910€ i d’un superàvit de poc més de 6.500.000€ que l’Ajuntament podria dedicar a inversions i despeses generals, decisió a l’espera de l’aprovació dels Pressupostos de l’Estat, previsible per aquest proper mes de maig.

Les modificacions de crèdit aprovades, amb romanent líquid del pressupost de 2016, són per un import de 135.023.67 euros, que seran destinades al manteniment i millora dels carrers de Santiago Rusinyol, l’avinguda de Catalunya i Listz.MOCIONS APROVADES

- Per a la transformació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) amb els vots a favor PSC, Ciutadans, PP, Gent d'Esquerres-ICV-EUiA i l'abstenció de SOM Gramenet.

- De crida a la ciutadania a participar en les manifestacions convocades en el marc del primer de maig 2017 amb els vots a favor de Gent d'Esquerres-ICV-EUiA-, SOM Gramenet i PSC.