Més control per millorar la neteja de la via pública

L'Ajuntament ha intensificat la seva labor de control per fer complir les ordenances en matèria de neteja i ocupació de la via pública. Al resum de sancions dels dos últims anys s'aprecia un avanç en allò relatiu als cartells i adhesius que s'enganxen a les façanes dels edificis i en altres elements del mobiliari urbà. El nombre d'expedients incoats ha passat de 163 a 11.

En altres conceptes s'observen també reduccions, encara que menys significatives. Entre els expedients sancionadors més importants, destaquen el de llançar o abandonar residus a la via pública (29 en 2007 i 24 en 2008), efectuar necessitats fisiològiques al carrer (42 i 40), rentar i reparar vehicles i màquines també a la via pública (10 i 9) i dipositar o abandonar mobles fora del servei autoritzat (9 i 11).

Altres conceptes pels quals s'han incoat expedients sancionadors han estat escopir a la via pública, abocar residus sense autorització, realitzar pintades, etc.

Quant a l'ocupació de la via pública, s'han obert expedients per l'ocupació pròpiament esmentada o per realitzar obres sense llicència (126 en 2007 i 194 en 2008), per ocupar més espai de l'autoritzat (2 i 8), per no desmuntar les instal·lacions una vegada caducada, anul·lada o revocada la llicència (13 en 2007) o per la no reposició del paviment en el termini assenyalat (5 i 8).