L'OMIC informa sobre l'ampliació gratuïta del termini en els préstecs immobiliaris

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informarà a les persones que ho sol·liciten dels detalls del nou acord del govern que permet l'ampliació dels terminis dels préstecs hipotecaris sense cap cost pels usuaris.

Aquesta mesura va adreçada a totes les persones físiques que siguin titulars d’un préstec hipotecari concedit per una entitat de crèdit, el destí del qual sigui la construcció, la rehabilitació o l’adquisició del seu habitatge habitual.

L’operació consisteix en modificar el termini d’amortització del préstec, ampliant-lo. És necessari que l’entitat de crèdit estigui d’acord en realitzar l’ampliació; és a dir, l’entitat no està obligada a acceptar aquesta modificació.

La conseqüència immediata d’ampliar el termini del préstec és la reducció de la càrrega financera, ja que la quota que s’haurà de pagar mensualment serà inferior. Normalment aquesta operació té una càrrrega fiscal i comporta unes despeses notarials i registrals, però gràcies a aquest acord signat entre els sectors implicats, en l’actualitat i fins al 22 d’abril de 2010, els usuaris no hauran de pagar cap comissió bancària, ni despeses notarials ni registrals i, a més a més, l’operació està exempta de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.

No s’ha d’oblidar, però, que el fet d’ampliar el termini del préstec suposa que s’haurà d’estar més anys pagant i, per tant, al final de la vida del crèdit s’hauran pagat més interessos. Aquest és el principal inconvenient d’aquesta mesura.

Tanmateix, si posteriorment es decideix reduir el termini o cancel·lar anticipadament el préstec, caldrà fer front a totes les despeses que la nova operació comporti.

Abans de decidir-se a realitzar aquesta operació convé estudiar molt bé la seva oportunitat, ja que si en l’actualitat el termini del préstec és molt llarg, la reducció de la quota que s’aconseguiria si es sol·licita l’ampliació pot ser molt reduïda o pràcticament inapreciable per l’economia familiar.

Per últim, cal recordar que si s’acorda qualsevol altre modificació del préstec (per exemple, canviar el tipus d’interès o ampliar el capital), no es podrà beneficiar de la gratuïtat de les despeses notarials i registrals.