L'Ajuntament presenta un pressupost per fer front a la crisi i recolçar les famílies

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va presentar dijous passat 16 d'octubre, en audiència pública, la proposta de pressupost i ordenances fiscals per a l'any 2009 que haurà de votar el ple municipal a la sessió del pròxim dia 27.


A les dues propostes el govern municipal articula mesures per a, des de l'àmbit local, fer front a la crisi i suavitzar el seu impacte, tant pel que fa al propi Ajuntament com a les famílies de la ciutat. La xifra total de la proposta de pressupost consolidat —Ajuntament, instituts, patronats i empreses municipals— és de 167.273.465,56 euros.
L'actual conjuntura de crisi econòmica afecta a l'Ajuntament —de la mateixa forma que afecta la del conjunt de municipis— en una doble vessant: pel descens d'ingressos, en especial dels que procedeixen de l'aportació dels Pressupostos Generals de l'Estat amb una reducció del 3%, i per l'impacte dels elevats tipus d'interès.
El consistori vol fer front a aquesta situació amb uns pressupostos més austers en la despesa general, però mantenint el relacionat directament amb els serveis als ciutadans i assegurant les prestacions a les persones i a les famílies en les condicions actuals. Al costat de la congelació de la despesa no vinculat a temes socials ni a les famílies, destaca la congelació dels sous dels regidors i dels directius de l'Ajuntament, d'organismes i d'empreses municipals.
La proposta de pressupostos posa en evidència la voluntat de mantenir operatiu al conjunt de l'actual plantilla de treballadors. Sense cap tipus de reducció per assegurar tots els serveis, encara que amb un creixement de sous limitat, per a l'any 2009, al 2%, tal com marquen els Pressupostos Generals de l'Estat.

Ordenances fiscals

En la mateixa línia que el pressupost, la proposta d'ordenances fiscals té també l'objectiu de col·laborar en l'increment de la capacitat adquisitiva de les famílies de Santa Coloma. No s'incrementen les taxes i impostos vinculats a serveis socials, i alguns fins i tot baixen. L'impost amb més impacte per a les famílies i les petites empreses —l'IBI— puja per sota de l'IPC, amb una variació del 3% quan en realitat la inflació acumulada marcaria un increment del 5,3%.
Per a la resta de taxes i impostos, excepte l'aplicat sobre vehicles que es manté congelat, s'aplica un criteri general d'increment del 5,3% (IPC juny 2007-juny 2008).

Suport a les famílies

Amb la finalitat d'ajudar a les famílies a fer front a les situacions derivades de la crisi econòmica, l'Ajuntament dota a aquests pressupostos d'un fons extraordinari de contingència social d'un milió d'euros, addicional al pressupost ordinari de serveis socials.
A aquest reforç extraordinari a l'atenció a les persones que poden resultar directament afectades per l'actual conjuntura, s'uneix el manteniment i reforç d'accions dirigides a les famílies de la ciutat que l'Ajuntament ja ha incorporat en els últims amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida. Entre d'altres, cal destacar la universalització dels llibres de text o les ajudes per a la rehabilitació i instal·lació d'ascensors en els habitatges de la ciutat.