L’Ajuntament abonarà les prestacions econòmiques de caràcter social en ‘grames’, la moneda local

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en la seva sessió plenària de juliol, ha aprovat la proposta inicial del Reglament Marc de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social amb l’objectiu d’adaptar-lo a les condicions actuals i modernitzar-lo. La incorporació de la moneda digital ‘grama’, la universalització de les ajudes i l’aplicació d’un règim sancionador són les principals novetats.

L’Ajuntament vol amb aquest nou reglament evolucionar cap a la creació d’un programa de transformació digital de la protecció social amb l’objectiu de canviar el model de gestió de totes les prestacions econòmiques municipals. L’objectiu és  millorar els sistemes d’informació existents, unificant encara més les dades de totes aquestes ajudes, per poder simplificar el procés de concessió, i permetre a la ciutadania sol·licitar els ajuts de manera telemàtica reduint així el temps de resposta dels Serveis Socials.

El nou reglament millora la regulació de les condicions generals de les prestacions econòmiques, defineix els requisits, criteris d’atorgament  i els barems de valoració així com la seva tramitació. A més, aquest marc normatiu ordena el procediment de concessió, resolució i notificació i permet establir els deures i drets de les persones perceptores de les ajudes econòmiques. El nou reglament, que substitueix l’anterior vigent des de 2012, també regularà les quanties de les prestacions, el pagament i el seu sistema de control. S’estableix com un dels canvis més importants l’actualització i revisió del règim sancionador per evitar un ús inadequat de les ajudes per a part de les persones beneficiàries.

Una de les novetats és la incorporació de la moneda local digital ‘grama’ com a pagament dinerari de les prestacions en general, però sobretot si es tracta dels ajuts per l’alimentació, la higiene i el vestit. El reglament aprovat revisa i actualitza els criteris d’accés a aquestes prestacions amb un clar propòsit: la universalització mitjançant la lliure concurrència. Fins ara els ajuts s’atorgaven sota seguiment dels Serveis Socials i a partir d’ara es farà mitjançant convocatòries obertes. N’hi ha de prestacions, lògicament, que queden fora de la lliure concurrència com les relacionades amb la violència masclista.  
 
Més de 15.000 persones ateses per part dels Serveis Socials al 2020
Al llarg de 2020, al conjunt dels Serveis Socials es van atendre un total de 15.328 persones (9.140 dones i 6.188 homes), el que representa prop de 2.500 més respecte al 2019. Les persones ateses al 2020 representen el 12,7% de la població (15% de la població femenina i 10,4% de la masculina). En total  hi va haver 9.849 expedients familiars actius (22,4% de les llars), 1.815 dels quals van ser nous, xifra que representa un 18% de noves famílies als serveis socials. Fins a finals d’any, els Serveis socials van atendre 2.491 persones noves.

Pel que fa a prestacions: 662 famílies/mes van rebre lots d’aliments, 64 famílies/mes es van acollir al servei de menjador social municipal ampliat i 232 famílies/mes van disposar de targetes de pre-carregament.
El Programa municipal d’aliments solidaris, gestionat per la Creu Roja,  va repartir 1.180 lots mensuals d’aliments a unes 600 famílies/mes. El menjador social va dispensar un total de 286.587 menús. Aquest programa s’ha duplicat respecte a l’any 2019.

A més, també es van crear nous ajuts d’urgència social per a l’alimentació, complementaris als existents, com els Vals de supermercat, que funcionen com una targeta de pre-pagament amb un valor de 50€.  Des de l’abril, es van dispensar un total de 1.200 vals per a despeses d’alimentació i higiene.

En total al 2020 es van gestionar 5.345 ajuts extraordinaris de suport a infants i adolescents (xifra que suposa una cobertura del 27% de la població 0 a 15 anys) de diferent tipologia, amb una inversió municipal de 249.272€, sumada a altres fonts de finançament.
 
Prestacions d’urgència social
Per fer front a les urgències econòmiques derivades de la pandèmia, es van incrementar les prestacions habituals d’urgència social que prestaven els Serveis socials amb d’altres de caràcter extraordinari.

La inversió total en ajuts d’urgència social el 2020 va ser d’ 1.326.536 €, i se es van beneficiar 9.208 persones (4.846 nenes i dones, 4.362 nens i homes), xifra que representa un 8% de la població de Santa Coloma de Gramenet. L’augment en aquest apartat és del més grans respecte a l’any anterior en què va ser ateses 547 persones.

Aquest any de pandèmia la immensa majoria de les prestacions d’urgència social (ordinàries més extraordinàries) es van destinar a garantir l’alimentació (7.987 persones beneficiàries, 87% del total). En següent lloc, però ja a molta distància, els ajuts d’urgència dels Serveis socials bàsics s’han adreçat a cobrir necessitats relacionades amb l’habitatge (739 persones beneficiàries, 8% del total), i a per fer front  als endarreriments en el cobrament dels subsidis estatals per a la població treballadora afectada per Expedients de Regulació d’Ocupació (410 persones beneficiàries).