La ciutadania podrà avaluar els serveis municipals a través d’uns dispositius itinerants

L’Ajuntament, amb l’objectiu d’avaluar el grau de satisfacció de la ciutadania davant els serveis públics bàsics municipals, ha posat en marxa les primeres enquestes de satisfacció.

L’Ajuntament, amb l’objectiu d’avaluar el grau de satisfacció de la ciutadania davant els serveis públics bàsics municipals, ha posat en marxa les primeres enquestes de satisfacció.
Amb aquesta acció es dona compliment a la normativa en matèria de transparència i bon govern.

L’objectiu principal d’aquesta recollida d’enquestes és conèixer de primera mà l’opinió, la percepció i la satisfacció de les persones que són usuàries dels serveis municipals per tal d’orientar-ne l’esforç de millora continua, potenciar l’escolta activa cap a la ciutadania i incorporar les seves consideracions en el disseny, desenvolupament i avaluació dels serveis municipals.

La recollida de dades es farà a través d’uns dispositius itinerants que es distribuiran als centres amb serveis que s’hagin d’avaluar segons una programació anual, amb dates i horari prefixat. En alguns serveis també serà compatible la realització d’enquestes en format paper, telefòniques o en línia.

L’enquesta és un qüestionari bàsic de set preguntes relacionades amb la qualitat de la prestació. De moment s’ha començat amb l’avaluació dels serveis públics bàsics que hagin inclòs, en les seves cartes de serveis, compromisos de qualitat amb aspectes relacionats amb el grau de satisfacció davant el servei prestat.