El Ple remarca que les polítiques socials són la prioritat de l’Ajuntament

A la darrera sessió del Ple municipal, el Consistori ha aprovat una moció que remarca que la prioritat de l’Ajuntament són les polítiques socials destinades a pal·liar les situacions de vulnerabilitat.

Ajudar a qui més ho necessita en la situació de crisi econòmica i social que està afectant a moltes famílies de Santa Coloma de Gramenet és la prioritat de l’Ajuntament en aquests moments. Entre les diverses mocions presentades avui al Ple del Consistori destaquem la presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG (el PP s’ha abstingut i PxC ha votat favorablement) en relació a les polítiques socials locals per cobrir les necessitats bàsiques dels col•lectius més vulnerables i al model de menjador social municipal. Una moció que ha estat precedida per la intervenció sobre el tema d’un representant de  Menjar per Tothom, col•lectiu local que dona també suport al seu contingut.

En aquesta moció,  s’inclouen els següents acords:

Primer.-  Fer de les polítiques socials la prioritat del govern municipal, amb una voluntat decidida de pal•liar en la mesura de les seves competències i recursos, les situacions de vulnerabilitat social de persones i famílies derivades de la situació de crisi actual.

Segon.- Garantir a totes les persones l’exercici del dret a l’alimentació i oferir a les persones amb més necessitats un ventall de programes i serveis destinats a cobrir les necessitats bàsiques, bé els que existeixen ja la Cartera de Serveis Socials com d’altres de nova creació.

Tercer.- Donar a conèixer el conjunt de serveis, d’ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen des dels Serveis Socials Municipals mitjançant la web municipal, el full informatiu (almenys una vegada al trimestre) cartells en diferents formats, als equipaments municipals, mitjançant el suport publicitari específic que es consideri adient, per tal d’apropar els serveis a la ciutadania i donar a conèixer el procediment i els criteris d’accés als ajuts i serveis.

Quart.- Impulsar la creació d’un grup de treball format per entitats ciutadanes sense ànim de lucre, professionals dels Serveis Socials i l’Ajuntament que treballen en l’àmbit de l’alimentació i l’atenció a les necessitats bàsiques, que analitzi les accions i models d’intervenció social que es duen a terme a la ciutat, cerquin sinergies i consensuïn actuacions encaminades a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables, amb la voluntat de generar un òrgan estable i reconegut d’interactuació entre el teixit social i l’administració local. De forma puntual, es cercarà la col•laboració d’entitats privades interessades en col•laborar per tal de proveir aliments.

Cinquè.- Aquest grup de treball tindrà, entre d’altres objectius, la definició d’un centre d’atenció integral amb serveis de dutxes, bugaderia, roba, allotjament, assistència social i menjador diari per servir dinars i sopars, proposant la fórmula de gestió que consideri més adient, establint els horaris que es considerin necessaris i garantint la participació d’entitats i voluntaris/àries que puguin estar interessades a participar en el seu funcionament. Aquest servei, que serà de titularitat pública, s’haurà de posar en marxa en el termini d’un any.

Sisè.- Redactar un Protocol del Servei de Menjador Social Municipal que incorpori els principis exposats en aquesta moció a banda de les aportacions posteriors que de forma consensuada es considerin oportunes.

En aquest punt, l’alcaldessa Núria Parlon ha recordat que la major partida pressupostària de l’Ajuntament per aquest any 2013, amb 12 milions d’euros, està destinada al desenvolupament de polítiques socials pel municipi i que en aquest moments en són beneficiàries unes 3.500 persones.

A la mateixa sessió del Ple s’han aprovat també, entre d’altres punts, el nomenament del Defensor de la Ciutadania i el Pla General d’Inspecció Fiscal del 2013.

Nomenament del Defensor de la Ciutadania
Amb els vots favorables dels grups polítics de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i del PP, l’abstenció de GG i el vot en contra de PxC, el Ple ha renovat  la confiança a Fernando Oteros Salas com a Defensor de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

A proposta de l’alcaldessa i prèvies consultes amb els grups municipals i les entitats que integren el Consell General de Ciutat, a la sessió s’ha aprovat l’elecció d’Oteros argumentant la seva experiència en el càrrec, i perquè ha exercit la seva responsabilitat de forma satisfactòria des de l’any 2000 en que l’Ajuntament va crear la institució del Defensor.

A la proposta de nomenament es diu que Fernando Oteros  ha demostrat la seva implicació en la defensa dels drets i deures de la ciutadania també com a membre del Fòrum de Síndics, segons ha quedat palès en tots els informes presentats davant el Ple i que el seus continguts i recomanacions plantejats a l’Ajuntament han obtingut en tot moment el recolzament i la valoració favorable dels grups municipals.

Padró Municipal i Pla d’Inspecció Fiscal
A la sessió s’ha donat compte de les dades actualitzades corresponents al Padró Municipal d’Habitants en referència al 31 de desembre del 2011, on consta que la xifra de població empadronada a la ciutat en aquesta data és de 122.781 persones.

També, s’ha donat compte al Ple de les actuacions realitzades en relació al Pla General d’Inspecció Fiscal de l’exercici 2012 i s’ha aprovat la proposta per a l’exercici 2013, que ha comptat amb l’aprovació de tots els grups polítics del Consistori. Aquest Pla comprèn les estratègies i objectius de les actuacions municipals inspectores i concreta sectors econòmics, àrees d’activitat i relacions tributàries sobre les que la inspecció haurà de desenvolupar la seva activitat, segons la Llei general tributària (article 116) i el Reial decret 1065/2007. En aquest sentit, per al exercici 2013 l’activitat inspectora es centrarà en l’Impost de Béns i Immobles (IBI) i en els preus públics per als serveis de recollida i gestió de residus comercials.

En aquest sentit, també es faran actuacions puntuals en relació a altres tributs o ingressos públics municipals i es continuarà la col•laboració amb altres Administracions i especialment amb l’Agència Tributària (AEAT), es realitzaran col•laboracions en temes de regularització cadastral i es realitzaran comprovacions a petició de l’usuari, entre d’altres.

Altres punts destacats
Al Ple també s’han ratificat i/o donat compte de diversos acords i decrets, com l’aprovació del calendari d’obertura d’establiments comercials en diumenges i dies festius per a l’any 2013, que coincideix amb l’establert pel Govern de la Generalitat de Catalunya, amb aquest contingut: dates de lliure obertura els dies 13 de gener; 7 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre, i 6,8,15 i 22 desembre, i com a dates festives locals, el 20 de maig i el 24 de setembre.

Mocions aprovades

1.-Que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, CiU i GG en relació a les polítiques socials locals per cobrir les necessitats bàsiques dels col•lectius més vulnerables i al model de menjador social municipal.
Recolzada amb els vots favorables de GG i PxC i l’abstenció del PP.

2.-Presentada per Santa Coloma Conviu, sobre la no discriminació al butlletí municipal de Santa Coloma de Gramenet.
Va ser aprovada amb els vots favorables de GG, CiU, ICV-EUiA i PSC. Van votar en contra PP i PxC.

 
A les 23 hores, l’alcaldessa Núria Parlon, ha suspès el Ple municipal en aquest apartat de mocions, degut al continu incompliment de les normes de la sessió per part del portaveu del grup municipal de PxC, deslegitimant la tasca de la presidència.