El Ple de l’Ajuntament aprova el Pla de Civisme per impulsar la cultura cívica com a eix de la convivència a la ciutat

En la sessió ordinària del mes de maig, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat, de manera incial, el Pla de Civisme, un document que marca l’estratègia d’actuació municipal en l’àmbit de la promoció de la cultura cívica. D’aquesta manera, el consistori adquireix un nou compromís per a la millora de la convivència a la ciutat promovent la responsabilitat col·lectiva i la personal cap a l’entorn i les persones.

El Pla de civisme incideix en aquelles accions individuals que s’han de donar a la ciutats per part de les persones que hi viuen per tenir una convivència respectuosa amb la diversitat, tolerant amb les diferències, empàtica amb la resta, i flexible i adaptable als canvis i a les situacions noves. Les accions es portaran a terme en cinc eixos principals: l’ús de l’espai i els equipaments públics, la tinença respectuosa dels animals, la convivència a les comunitats veïnals, l’ús respectuós dels espais i recursos naturals, i el respecte i el bon tracte a les persones.

L’elaboració del Pla ha comptat prèviament amb processos participatius per incorporar punts de vista diversos. Després d’un primer treball intern amb diferents serveis, àrees i departaments de l’Ajuntament, es va incorporar la participació de la ciutadania organitzada (entitats i associacions, entre d’altres) i la de la població en general. En total, es van recollir 759 propostes d’accions.

Estabilització de la plantilla del consistori

El Ple també ha aprovat la modificació de la plantilla del consistori, la relació de llocs de treball (RLT) i l’oferta pública d’ocupació d’estabilització de l’any 2022 en la línia de reduir la temporalitat en la administració local segons la Llei 20/21, de 28 de desembre.

Amb la voluntat de complir amb les prescripcions de la llei, les places que es creen o modifiquen són: 22 places vinculades al contracte programa de Serveis Socials; 5, al de la internalització del Servei de Manteniment de Sistemes d’Informàtica; i 2 de l’àmbit de biblioteques i de personal amb una vinculació temporal amb l’Ajuntament anterior a 2016.

Altres acords

Entre altres acords aprovats, cal esmentar l’augment del pressupost municipal per import d’1.810.171,91 euros que prové en un 82% del govern de l’Estat i el 18% del superàvit municipal. El nou import es destinarà a fer front a la quota a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; ampliar les aplicacions destinades a Secretaria, cicle festiu i festes de barri, i material de plans d’ocupacions; mantenir la jardinera de Torribera o a l’adquisició dels terrenys per a la construcció del nou institut.

D’altra banda, s’ha aprovat un requeriment al Consorci de Salut i Social de Catalunya perquè s’obri un expedient de regulació retributiva a les treballadores de la Fundació Segle 21 que presten el servei d’atenció domiciliària (SAD). D’aquesta manera es dona suport a aquest col·lectiu en les seves reivindicacions. La plantilla demana un augment salarial que no estan percebent. La Fundació S21 per la seva condició d’ens pertanyent al sector públic, ha aplicat exclusivament un increment del 2% de les taules salarials, quantitat que fixen els PGE, deixant sense aplicar un 6% de l’increment que els hi tocaria per conveni.

Finalment, cal destacar l’aprovació de la cessió d’ús, provisional i en precari, de diversos habitatges municipals a favor de Gramepark per a la seva incorporació a la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge. En concret, s’incorporen 8 habitatges a la borsa de lloguer social.