Santa Coloma sumarà 810 nous habitatges assequibles i socials de protecció oficial

El Ple aprova una modificació urbanística inicial per guanyar habitatge assequible i protegit per tres vies diferents. És una línia prioritària de treball recollida al ‘Pla Local d’Habitatge’ de la ciutat.

El Ple municipal extraordinari celebrat el passat dimecres, 9 de juny, va aprovar la modificació inicial del  Pla General Metropolità (PGM) per augmentar en 810 habitatges el parc protegit de Santa Coloma de Gramenet. L’objectiu és incentivar als propietaris privats a generar habitatge protegit, i sumar-lo al creat directament per l’Ajuntament, com els pisos de l’antiga escola Miguel Hernández per a persones majors de 65 anys o els previstos al Complex Les Oliveres adreçats a joves.

Aconseguir incrementar les possibilitats d’accés a un habitatge assequible és un objectiu estratègic i essencial de la ciutat, recollit al «Pla Local d’Habitatge» aprovat el passat mes d’abril, i que dona resposta a l’emergència habitacional de la ciutat.

Les modificacions del PGM aprovades inicialment al ple recullen tres possibles actuacions per crear habitatge assequible. En primer lloc, es generarà habitatge protegit a locals buits en planta baixa, en la línia de les actuacions dutes a terme a Can Franquesa i al Raval. Aquests locals podrien destinar-se a habitatge assequible i accessible per a persones grans que han perdut la seva autonomia, ja que els locals es troben a peu de carrer.

En segon lloc, es crearà habitatge assequible en sòl urbà consolidat, a través del destí parcial d’un percentatge del sostre d’edificis existents que actualment tenen altres usos (oficines, aparcament, etc...) i volen fer un canvi d’ús  a l’habitatge. Això ho podran fer aquells propietaris que actualment disposin d’edificis amb un volum disconforme al planejament actual (és a dir que tinguin més sostre edificat al solar del que permet l’actual normativa), i duguin a terme una rehabilitació integral. Aquest mecanisme podrà vfacilitar una major mixtura de l’habitatge de protecció social al conjunt de la ciutat. I, en tercer lloc, es generarà habitatge assequible permetent la divisió de les edificacions situades en zones unifamiliars i de baixa densitat (Barris de Singuerlín i Riera Alta), sempre i quan els dos habitatges resultants tinguin un mínim de 80 m2.

Del còmput de possibles parcel·les que reuneixen alguna d’aquestes condicions se’n desprèn la possibilitat d’obtenir, inicialment, 810 nous habitatges socials. En concret, s’obtindrien 280 gràcies a la transformació de locals comercials, 190 del canvi d’ús d’edificis existents amb volum disconforme, i 340 de la subdivisió d’edificacions unifamiliars.