Obert el període de sol·licitud de subvencions esportives per a l’any 2020

Ja està oberta la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats esportives, ampas i associacions de la ciutat per a l’any 2020, d’acord amb les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP).

Poden sol·licitar subvenció les persones jurídiques que siguin entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que es trobin degudament inscrites al  Registre de la Secretaria General de l’Esport, o bé en el corresponent registre de la Generalitat de Catalunya, i en Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes en el moment de la sol·licitud o que estiguin en període de tramitació abans del corresponent atorgament de la subvenció, condicionades a la seva efectiva inscripció, que compleixin els objectius, projectes i activitats proposats en el moment de la sol·licitud i/o que fomentin activitats físiques i esportives d’utilitat pública o interès social o que promoguin una finalitat pública.

La documentació haurà de ser emplenada, lliurada i registrada a les oficines de l’OIAC de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  El període de sol·licitud serà fins al dia 10 de novembre de 2020

Per a més informació poden contactar amb el Departa­ment d’Esports mitjançant el correu subvencionsesports@gramenet.cat  o bé consultar les ba­ses a la web municipal www.gramenet.cat/subvencionsesportives