Més de 20 milions d'euros en nous projectes d'equipaments, serveis, sostenibilitat i espai urbà

L'Ajuntament ha dissenyat un pla extraordinari d'inversions per al present any que, amb un valor global de 20,6 milions d'euros, tindrà un important impacte en la modernització de diferents àmbits de la ciutat. El conjunt d'aquestes intervencions, integrades en el Fons d'Inversió Municipal, ve a sumar-se als projectes ja previstos per l'Ajuntament i inclosos en el Pla d'Acció Municipal 2007-2011. En concret, per a 2009, els 20 milions d'euros d'aquest pla extraordinari se sumen als més de 10 ja previstos en els pressupostos municipals. La totalitat de les actuacions del pla extraordinari s'executarà i finalitzarà al llarg del present any i es preveu generar, de manera directa, més de 350 llocs de treball a la ciutat

Es tracta de més de seixanta intervencions que es distribueixen en tres grans blocs: els que es refereixen a equipaments o serveis per als ciutadans; els corresponents a actuacions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat, i els que afecten a la modernització de carrers, places i parcs.

En el primer bloc destaquen els treballs d'adequació de les instal·lacions en onze centres escolars (CEIP) i en una guarderia, la construcció d'unes noves instal·lacions per a la pràctica de l'atletisme, la remodelació de centres cívics i culturals, i els treballs relacionats amb el patrimoni arqueològic que es realitzaran a l'entorn del Museu Torre Balldovina (Molí d'en Ribé) i en el jaciment del Puig Castellar.

El bloc relacionat amb la sostenibilitat i el medi ambient engloba treballs relacionats amb la consolidació de la xarxa local d'aigües freàtiques, diferents reforestacions, la renovació del clavegueram i intervencions vinculades a l'estalvi energètic. Pel seu volum i impacte en el paisatge urbà destaca la reforestació que es realitzarà a l'àrea de la Bastida, amb un pressupost pròxim als 1,5 milions d'euros.

El tercer grup de projectes és el relacionat amb la modernització de l'espai urbà, amb actuacions en carrers, places i parcs per un valor superior als sis milions d'euros. Entre les diferents intervencions, destaquen la reforma del parc d'Europa o la instal·lació d'un ascensor públic que, a Can Franquesa, salvarà el desnivell entre els carrers de Formentera i de Menorca.

En el seu conjunt, els diferents projectes que es deriven dels Fons d'Inversió Municipal, habilitats pel Ministeri d'Administracions Públiques, serviran a Santa Coloma per complementar aquells que ja estaven previstos en els pressupostos municipals de 2009 i en el Pla d'Acció Municipal i suposaran una eina de gran utilitat per a, des de l'administració local, reactivar l'economia i generar llocs de treball. Els projectes s'iniciaran en les pròximes setmanes i estaran executats en acabar el present any.