Les polítiques municipals per als nostres majors afavoreixen la seva autonomia personal i que tinguin les atencions adequades

Segons el Padrón de Habitantes, gairebé 19.000 colomencs tenen més de 65 anys

En compliment d'un dels compromisos del Pla d'Actuació Municipal 2003-2007, l'Ajuntament està finalitzant, amb la col·laboració de la Diputació, el Pla de la gent gran, com expressió integral i concreta de la voluntat política municipal de millora de l'atenció a les persones grans. Aquest pla, que estarà disponible a partir del pròxim mes de març, recull els necessitats, explica les accions que s'estan portant a terme i proposa i compromet les mesures que cal posar en servei els anys vinents perquè les persones grans de Santa Coloma gaudeixin de l'atenció que es mereixen.

Envelliment actiu i saludable
Actualment gairebé 19.000 ciutadans de Santa Coloma tenen més de 65 anys i la incorporació de persones a aquest grup d'edat és constant i augmenta cada any. Afavorir que aquestes persones arribin a l'edat de jubilació i continuïn en bones facultats físiques i intel·lectuals, gaudint de l'oferta lúdica, cultural i formativa i participant en la vida social i cívica de la ciutat és un objectiu de l'Ajuntament.

La participació de les persones grans en la dinàmica de la ciutat està regulada i pel Reglament de Participació Ciutadana i el Consell General de Ciutat i es concreta en la participació activa de les nou entitats de “gent gran” (que reuneixen prop de 2.000 persones) tant al Consell General de Ciutat com en els Consells de districte o de barri.

A més d'aquestes possibilitats de participació, les persones grans tenen a la seva disposició l'oferta lúdica de la ciutat organitzada, en alguns casos per l'Ajuntament i en altres amb la seva col·laboració. Els balls que se celebren tots els diumenges a la tarda al poliesportiu de Can Sisteré, els tallers de manualitats, de poesia, teatre o d'alfabetització als centres cívics i casals són alguns exemples d'activitats per gaudir del temps lliure que s'impulsen des de les oficines municipals.

La participació de persones grans en l'oferta d'activitats d'oci esportiu i manteniment físic té un volum de prop de 160.000 usuaris a l'any; a més, en els tres complexos esportius de la ciutat que disposen d'oferta específica per a aquest col·lectiu es reben més de 730.000 visites anuals referides amb un total de 5.800 persones més grans de 65 anys.

La instal·lació de jocs esportius per a totes les edats al parc Europa, la plaça de l'Olimpo i la plaça de Xavier Valls, com a idonis aparells de gimnàstica i manteniment a l'abast de tothom ha estat molt ben acollida. El seu ús no només ajuda al benestar físic, evitant futures situacions de dependència, sinó que permet una relació social que és bàsica també per al benestar psíquic.

Accés a serveis sociosanitaris
Davant l'entrada en vigor l'1 de gener de la Llei de la dependència, l'Ajuntament ja està desenvolupat projectes i activitats dirigits a la seva aplicació en la nostra ciutat.

El desenvolupament dels Serveis d'Atenció Domiciliària és un objectiu prioritari del govern municipal per millorar l'atenció dels qui són més vulnerables i dependents per millorar el seu nivell de benestar i dels seus familiars. La duplicació de les ajudes a domicili, la implantació de la tele-assistència, les ajudes per a l'adaptació dels habitatges per facilitar la vida diària de les persones amb discapacitat, els serveis de menjars a domicili o de menjador, cada any amb major nombre d'usuaris, són només una mostra del treball que es porta a terme per millorar l'autonomia i els serveis que contribueixen al benestar dels nostres majors.

En la mateixa línia de facilitar els serveis domiciliaris a la població que ho necessiti, s'ha posat en marxa un acord amb els centres hospitalaris pròxims, que permet la gestió directa de l'atenció domiciliària per assegurar l'atenció immediata en el moment de tornar a casa després d'un alta hospitalària. D'aquesta manera, quan una persona que viu a Santa Coloma ha estat ingressada en un hospital, en rebre l'alta pot gaudir immediatament d'una ajuda professional al domicili pel temps necessari i sense molèsties de gestió, ja que el servei es gestiona directament entre el personal de l'hospital i l'Ajuntament.

Les accions de suport inclouen també el suport a les famílies cuidadores, que poden necessitar suport emocional i formació i, fins i tot, poden necessitar alliberar-se i descansar temporalment de les seves responsabilitats en la cura del familiar. Així mateix, i per donar formació i suport emocional, l'Ajuntament organitza tallers formatius i d'intercanvi on es faciliten coneixements i l 'oportunitat de conèixer, parlar i compartir inquietuds i emocions amb altres persones que també cuiden a familiars dependents.

Durant el 2006 l'Ajuntament ha desenvolupat, amb el suport econòmic del Ministeri de Treball i Afers Socials, un procés intensiu de visita i entrevista als 10.200 llars de la ciutat on viuen persones grans de 65 anys, amb la intenció de donar-los a conèixer i oferir-los els recursos municipals de mediació, seguretat i atenció social i de detectar necessitats i situacions de risc.

Les perspectives per al 2007 permeten plantejar-se l'objectiu de millorar l'atenció a les persones dependents per edat o discapacitat amb la col·laboració d'altres institucions i posar en servei noves accions contemplades en la nova Llei estatal. Per al Consistori, el suport a les famílies de persones dependents és, al costat de l'ampliació dels recursos disponibles, una mesura fonamental per al bon desenvolupament de la política municipal.