Les persones amb mobilitat reduïda poden optar a 23 nous pisos adaptats de protecció oficial

El dia 22 s’inicia el període de sol·licitud i el 23 de març se celebrarà el sorteig.

En el marc del Programa d'Actuació en Matèria d'Habitatge Públic 2003-2007, l'Ajuntament de Santa Coloma aporta 23 nous habitatges adaptats de protecció oficial, destinats a persones amb algun tipus de disminució física i en règim de compravenda. Cinc d'elles estan situades al carrer de Joan Ubach, mentre que les 18 restants estan al carrer de Pirineus. El termini de sol·licitud comença el pròxim 22 de gener i el sorteig, davant de notari, tindrà lloc el 23 de març. Aquesta iniciativa municipal té un clar objectiu social: donar resposta a les necessitats d'habitatge adaptat que té aquest col·lectiu de ciutadans.

 L'Ajuntament ha establert diverses línies d'actuació política per als col·lectius que presenten una realitat social específica i requereixen un tractament diferencial. Aquest és el cas de les persones amb mobilitat reduïda. En el Pla d'Acció Municipal, que marca les prioritats actuals i dels pròxims anys, ja s'estableixen reserves d'habitatge públic per a aquestes persones, així com projectes d'integració laboral. Les sol·licituds han de presentar-se —del 22 de gener al 9 de febrer— en les oficines de l'empresa municipal Gramepark (rambla del Fondo, 13). El 26 de febrer es publicaran les llistes provisionals d'admesos i, després d'un període de reclamacions de quatre dies (del 26 de febrer a l'1 de març), el 12 de març es faran públiques les llistes definitives. El procés acabarà el 23 de març amb la celebració del sorteig públic davant de notari. Els sol·licitants —majors de 5 anys i menors de 65— han de ser persones amb mobilitat reduïda que accedeixin per primera vegada a un habitatge en propietat, que hauran de destinar a domicili habitual i permanent. No podrà llogar-se, ni total ni parcialment, i el règim jurídic de protecció oficial tindrà una durada de 90 anys des de la data de la seva qualificació. Tot aquest procés està tutelat per una comissió de selecció, que comprovarà que les sol·licituds presentades reuneixin els requisits establerts.