L'Ajuntament modifica la normativa per promoure més habitatge protegit

El ple aprova la modificació del PGM per obtenir més habitatge assequible. El canvi en la normativa urbanística podrà crear fins a 810 nous habitatges protegits privats.

Local comercial reconvertit en habitatge a Can Franquesa

A la sessió plenària ordinària del mes d'abril s'ha aprovat la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) per permetre la promoció de 810 nous habitatges protegits al sector privat. Aquesta acció ha rebut la felicitació de diferents organismes, com ara la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, ja que suposa una fórmula innovadora per a la promoció d'habitatge assequible als mercats immobiliaris.

L’objectiu és incentivar a les persones propietàries a generar habitatge protegit, i sumar-lo al creat directament per l’Ajuntament, com els 48 pisos de l’antiga escola Miguel Hernández per a persones majors de 65 anys o la vintena previstos al Complex Les Oliveres, adreçats a joves.

A més de les polítiques de promoció d'habitatge protegit públic, la modificació del planejament urbanístic en determinades zones de la ciutat suposarà que progressivament es puguin posar al mercat nous habitatges amb les característiques d’habitatge protegit, fet que suposa una limitació en els preus de venda i lloguer.

Tres vies d’execució

Les modificacions del PGM aprovades al ple recullen tres actuacions per crear nou habitatge assequible:

Canvi d’ús de locals comercials (280 habitatges). A determinades zones de la ciutat (als eixos comercials no estarà permès) i sota unes condicions d'habitabilitat es permet convertir locals comercials en habitatge protegit. L’ajuntament ja ha dut a terme aquesta experiència amb locals de titularitat pública, com és el cas del barri de Can Franquesa. Ara cal aplicar la fórmula al mercat privat.

Volum disconforme (190 habitatges). Aquelles finques construïdes fa anys i que estaven fora de norma per excés de volumetria -és a dir que tenen més sostre edificat al solar del que permet l’actual normativa- podran legalitzar la situació si els habitatges són protegits.

Parcel·les unifamiliars (340 habitatges). A les parcel·les unifamiliars ja construïdes amb una superfície superior a 160 m2, es permetrà la segregació en dos habitatges si un dels dos s'acull al caràcter protegit

Pla Local d’Habitatge

Aconseguir incrementar les possibilitats d’accés a un habitatge assequible és un objectiu estratègic i essencial de la ciutat, recollit al Pla Local d’Habitatge (PLH) aprovat l’abril de 2021. El PLH desenvolupa la planificació estratègica de les polítiques públiques d’habitatge a Santa Coloma pels pròxims sis anys. El document és fruit d’un procés en què van participar entitats, professionals, especialistes en la matèria i ciutadania.

Fer front a les situacions d’emergència habitacional i facilitar l’accés a un habitatge digne i assequible a les famílies amb menys recursos són alguns dels seus objectius fonamentals. Entre les línies d’actuacions concretes que recull,  les propostes se centren en la promoció d’habitatge social, la rehabilitació o les polítiques sectorials adreçades als i les joves i a la gent gran. La inversió associada al Pla supera els 20 milions d’euros de recursos propis i més de 90 milions addicionals, fruit de les aliances estratègiques amb diferents administracions.