L’Ajuntament amplia amb 63 pisos el parc d’habitatge per a ús social

Aquesta setmana, l’Ajuntament ha signat amb la Societat de gestió d’actius procedents de la reestructuració bancària (Sareb) el primer contracte de cessió de 63 habitatges distribuïts arreu de la ciutat, que s’incorporaran al parc municipal d’habitatge per destinar-los a lloguer social.

Es tracta de la cessió temporal d’un primer paquet, fruit del conveni signat el passat juliol, en què la Sareb es comprometia a lliurar la gestió de 220 habitatges a l’Ajuntament durant quatre anys. L’objectiu final és alleujar els efectes de la crisi econòmica originada per la Covid-19 entre la ciutadania.

L’ampliació del parc d’habitatge social municipal és una de les mesures que contempla el Pacte Local per pal·liar els efectes del virus a Santa Coloma, signat el 22 de juliol per totes les forces polítiques del consistori. Amb aquest acord, l’Ajuntament podrà disposar d’habitatges de lloguer assequible que es destinaran a persones que compleixin les condicions establertes en l’acord signat, i tenint en compte els programes socials municipals que hi ha actualment en marxa.

La duració del conveni serà de quatre anys, i es podrà prorrogar per períodes d’un any per acord exprés de les dues parts, fins a un màxim de 4 anys més, sense perjudici de la vigència independent dels contractes d’arrendament que s’hagin formalitzat durant la vigència d’aquest acord. El que comptarà serà la vigència establerta en cada contracte.

Primers habitatges socials adquirits per tanteig i retracte

La Junta de Govern Local va aprovar el 20 d’octubre l’acord que permetrà a l’Ajuntament comprar el primer pis mitjançant el dret a tanteig i retracte de la ciutat, i incorporar-lo al parc públic d’habitatge per a ús social. Paral·lelament, s’ha aprovat l’acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per dur a terme aquesta compra, d’un màxim de 35.000 euros, i s’han iniciat els tràmits per adquirir un segon habitatge també per tanteig i retracte. Es tracta d’una mesura recollida al Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023). Actualment, l’Ajuntament està gestionant un parc públic de 220 habitatges per a ús social.