Es reforça el control de plagues durant els mesos de calor

Amb la calor s’incrementa la presència d’animals que poden provocar molèsties a la ciutadania, per la qual cosa l’Ajuntament intensifica els mitjans de control de les plagues urbanes. A Santa Coloma de Gramenet, com a qualsevol ciutat de les nostres característiques, hi ha més paneroles i rates. Per tal de garantir- ne el control, així com l’eliminació i la desinfecció de les zones afectades, l’Ajuntament té un contracte amb una empresa especialitzada en el control de les plagues urbanes. Durant les properes setmanes s’intensificaran les tasques de control.

Entre les accions previstes hi ha la neteja d’embornals, el rentatge i la desinfecció dels contenidors i el reforç de la neteja en zones i períodes sensibles durant l’estiu per tal d’augmentar l’efectivitat i durada de les actuacions de desratització, desinsectació i desinfecció.Per espais destaquem les següents actuacions:

Parc fluvial del Besòs i el seu entorn. S’han iniciat els mostrejos i tractaments contra la presència de mosquits a l’entorn. Aquests insectes, que no piquen, generen núvols molestos que se situen sobre les persones que passegen o són a les terrasses. El tractament sobre les larves que viuen als llims del Besòs s’ha mostrat efectiu al llarg dels anys que s’ha estat efectuant.

Sorrals dels parcs i jardins. Es vigilarà el manteniment de la neteja dels sorrals de joc i esbarjo a la ciutat, també es fa una analítica anual de tots els sorrals que hi ha a les escoles i a totes les places, els parcs públics i els espais canins (més de 60 sorrals); una analítica que es repeteix en una segona revisió si surt algun indici que així ho recomani. I en aquest cas es realitza un tractament o fins i tot un canvi de la sorra.

Piscines municipals. L’Ajuntament encarrega una auditoria anual de les 5 piscines de la ciutat que tenen usos públics (Fondo, Can Zam, Raval, Torribera i Josep Sol), com a reforç de la normativa específica que obliga a les empreses concessionàries a aplicar les seves pròpies mesures de neteja i desinfecció.

Fonts naturals. Per completar les accions de prevenció, l’Ajuntament fa dues analítiques anuals a les fonts naturals periurbanes sempre que tinguin aigua i ragi un mínim cabal (Bota, Sant Roc i Alzina) per comprovar l’estat de l’aigua. Cal recordar que aquestes fonts disposen d’aigua no tractada i d’origen natural.

Aus urbanes. A més de les molèsties pròpies de les plagues, les aus urbanes (coloms, tórtores...) també són una font d’insalubritat. L’ordenança municipal prohibeix donar-los menjar per evitar que es concentrin i que amb les seves deposicions, o per contacte amb les potes, escampin paparres i altres insectes que poden picar o transmetre malalties.

Tot i les característiques orogràfiques i demogràfiques de la ciutat i la proximitat del riu, que la fan un espai molt propens a les plagues urbanes, sobretot en les èpoques de més calor, és fonamental la col·laboració de tothom (institucions, empreses i ciutadania) per tal de mantenir Santa Coloma més neta i amb menys focus d’atracció. Amb aquestes mesures conjuntes i amb la col·laboració ciutadana es podrà aconseguir una ciutat més neta i més saludable. Davant de qualsevol dubte, consulta o queixa, us podeu adreçar a les dependències de l’OIAC o al Departament de Zoonosi del Servei de Medi Ambient (pl. de l’Olimp, s/n). Aquest treball conjunt és imprescindible per aconseguir que la ciutat estigui lliure de plagues i més neta.