El Ple de l’Ajuntament aprova el pressupost municipal definitiu per a l’exercici 2022

En la seva darrera sessió de l’any, el ple municipal ha aprovat definitivament el pressupost per a l’exercici 2022, que ascendeix a 119.512.588,93 euros amb els vots favorables de 20 regidors i regidores del PSC i ERC sobre els 27 del total del consistori.

L’equip de govern i ERC han subscrit un acord per l’impuls de polítiques comuns i compartides en relació a la memòria democràtica com destinar una plaça amb el nom de l’alcalde Celestí Boada; mesures de foment de l’habitatge públic; la millora dels espais d’ombra a espais infantils i escoles i la creació d’un Consell Local de Joventut. Pressupostàriament destaca la incorporació d’una partida de 30.000 € per a campanyes de prevenció d’addicions i ludopatia a proposta d’ERC.

El pressupost municipal manté i prioritza les actuacions dirigides a evitar la propagació del virus i reforçar aquelles que són imprescindibles per pal·liar els efectes de la recessió econòmica.

Després de l’aprovació inicial al novembre, l’equip de govern ha mantingut diferents reunions entre els grups municipals per debatre les al·legacions presentades. En aquest marc de negociació ha augmentat la partida de subvencions per al comerç de 80.000 a 110.000 euros.

Eixos del pressupost de l’exercici 2022

El reforç i l’impuls de les polítiques d’igualtat i promoció social i sanitat és un dels punts claus del pressupost del 2022 amb la destinació de més de 19 milions d’euros. Com a exemple, es destinarà 3 milions al Servei d’atenció domiciliària, 1 milió a emergència habitacional; o 1,6 milions al menjador social, entre d’altres partides.

En un altre pla d’actuació, es destinaran prop de 17 milions d’euros als programes de neteja viària i d’edificis i equipaments municipals amb l’objectiu d’evitar la propagació de la pandèmia i convertir l’espai públic en espais comunitaris segurs.

Així mateix, es continua reforçant les polítiques de seguretat i mobilitat, on es destinen més de 10 milions d’euros. Cal destacar la incorporació d’11 noves places d’agents de policia i la renovació del parc mòbil adscrit a aquest servei.

L’àmbit d’Educació és una de les partides que més augmenta respecte a l’any anterior, amb més dotació pel manteniment dels edificis escolars, activitats educatives i la posada en marxa del nou model de gestió del servei d’escoles bressol municipals a través de l’empresa municipal Bressolgramenet S.A.

Ingressos i inversions

Tot i l’anul·lació per sentència del Tribunal Constitucional de l’impost sobre l’increment del valor dels béns de naturalesa urbana (plusvàlua municipal), es manté la previsió inicial dels ingressos al pressupost per al 2022, a l’espera de la modificació de la Llei d’Hisendes Locals que garanteixi els ingressos i que presentarà el Govern central els propers mesos. Si bé ara hi hauria una pèrdua d’entre el 30 i el 40% respecte a l’exercici 2021, amb el nou redactat de la Llei d’Hisendes Locals la recaptació podria ser superior.

Respecte a les despeses d’inversió, el pressupost recull la reubanització del carrer Baró; la reconversió de locals municipals en habitatges destinats a la borsa de lloguer social; la construcció de l’edifici dotacional per a joves Oliveres; la continuació del projecte de rehabilitació de l’edifici La CIBA destinat a impulsar polítiques d’igualtat, entre d’altres. En total, una despesa de 2,3 milions d’euros.

Ordenances fiscals i preus públics per al 2022

En la sessió d’avui, el ple municipal ha aprovat també les ordenances fiscals i preus públics per a l’any 2022 amb la finalitat de no augmentar l’esforç fiscal de les famílies. Això es tradueix en una fiscalitat marcada per la congelació impositiva de totes les seves figures tributàries, com per exemple el tipus aplicable de l’IBI de manera que el rebut d’aquest impost no augmenti respecte aquest any 2021. Entre les mesures adoptades pel foment de l’emprenedoria, les activitats professionals que es desenvolupin en el domicili d’empadronament, amb una superfície d’activitat inferior o igual a 25 m2, tindran una reducció del preu públic de recollida i gestió de residus.

Tercera fase de la renovació del Passeig de la Salzereda

Després de l’aprovació inicial al ple ordinari d’octubre i sense que s’hagi presentat cap al·legació ni reclamació en el període d’exposició pública, el plenari ha aprovat provisionalment la modificació puntual del PGM per a l'ajust del projecte d'urbanització del passeig Salzereda. Ara es traslladarà l’expedient tramitat a la Comissió d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva dins del termini legal establert.

En aquest tram es vol promoure que la reforma del passeig vagi acompanyada de la generació de noves activitats i nous espais verds, i per això es proposa la plantació de nou arbrat, àrees de jocs infantils, llocs d'estada, espais mirador, etc. En aquest context, es planteja la modificació del PGM.

El plenari ha aprovat també inicialment la modificació puntual de PGM per a la creació i concreció de dos nous equipaments públics en l’àmbit del PERI de Santa Coloma Vella II: l’Estudi Nou (c. del Pedró, 14) i Can Pata. 

Moció aprovada, presentada per ERC, PSC i ECP. Amb el vot encontra de C's: Moció per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l'aprenentatge  i ús de les llengües en un context plurilingüe.