Unanimitat al Ple de l’Ajuntament per garantir serveis i recursos per a la gent gran de la ciutat

La unitat d’acció dels cinc grups municipals que formen el Consistori per garantir el benestar de la gent gran de Santa Coloma de Gramenet ha destacat a la sessió ordinària del Ple que ha tingut lloc avui 28 de novembre. Els cinc partits amb representació a l’Ajuntament (Gent d’Esquerres ICV-EUiA, SOM Gramenet, PSC, Ciutadans i PP) han votat favorablement una moció en nom del col·lectiu SOS Gent Gran per crear a la ciutat els recursos assistencials necessaris per millorar i garantir la vida dels veïns i les veïnes més grans d’edat. Junt amb aquest tema, destaquem del Ple d’avui l’aprovació d’una altra moció per reclamar de les administracions supramunicipals mesures urgents per pal·liar els efectes de la crisi sobre les famílies i eradicar la pobresa energètica.

A l’acord unitari per millora els recursos per a la gent gran de la ciutat es diu que a Santa Coloma ens trobem en una situació molt marcada per la baixada de la natalitat (l’actual crisi fa que el nombre de defuncions superi el nombre de naixements) i també per un augment de l’esperança de vida (l’esperança de vida en 100 anys s’ha doblat, hem passat dels 34-36 anys al 1900 als 73-80 actuals). Aquests fets, fan de la nostra població, una població envellida.

Aquest augment de l’esperança de vida –es remarca a l’acord del Ple- ha d’anar acompanyat de l’augment de serveis i recursos per garantir el benestar de les persones grans, tal com diu la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya, reconeguda i aprovada al 2003 per la Generalitat de Catalunya, que recull els cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en els documents dels drets humans per a persones d’edat:

•    Dignitat: “Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure’ns lliures d’explotació i maltractaments físics i/o psíquics, així com de ser tractades dignament sense discriminació per causa d’edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició.”
•    Independència: “Inclou l’accés a l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, el vestit i l’atenció sanitària adequades, així com l’oportunitat de treball remunerat i l’accés a la capacitació i l’educació.”
•    Autorealització: “Les persones grans hem de poder desenvolupar plenament les oportunitats i les potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat.”
•    Assistència: “Les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la família, així com tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i gaudir dels drets humans i fonamentals, quan residim tant en la llar pròpia com en centres d’atenció o institucions.”
•    Participació: “Les persones grans hem de participar activament en la formulació i en les polítiques que afecten directament el nostre benestar, des de la solidaritat amb altres generacions, en una societat per a tothom; aquest principi ha de ser entès des del dret a la lliure associació.”

Garantir aquests principis és una qüestió de qualitat i dignitat humana per la nostra gent gran. Aquesta Carta, també es fonamenta en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Declaració dels Drets Humans i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, i es construeix sobre el concepte de l’autonomia personal, entesa com el dret de ser lliures en la presa de decisions, de mantenir el propi projecte de vida des de la identitat personal, així com des de la responsabilitat de complir els compromisos adquirits lliurement en l’exercici de la ciutadania.

Per tant, és important garantir i dotar a la societat civil dels recursos i serveis adients per tal de blindar el benestar de la gent gran.
A Santa Coloma de Gramenet, el 19,43% de la població té més de 65 anys, amb un índex d’envelliment del 123% i d’un sobreenvelliment de l’11%. Un total de 22.733 persones que necessiten o necessitaran en els propers anys accedir als diferents recursos assistencials i residencials als què tenen dret.
La nostra ciutat te una residència pública, la Residència Ramon Berenguer, amb una capacitat de 165 places. D’aquestes, 147 estan ocupades i està previst ocupar les 18 places restants els pròxims mesos. També hi ha sis residències privades amb 269 places i també 40 places concertades. En total, 474 places de residència.
Pel que fa a centres de dia, la ciutat només disposa d’oferta privada, amb un total de 58 places concertades i 66 privades.
La Generalitat de Catalunya te pendent l'obertura del centre de dia de la Residència Ramon Berenguer des de fa molt de temps. La ciutadania i l'Ajuntament han reclamat a la conselleria en diferents ocasions l'obertura d’aquest centre.

Atès que la nostra Ciutat té la renda familiar disponible bruta més baixa de tot Catalunya, fet que impossibilita l’accés a una residència o centre de dia que no sigui públic i que l’oferta de places de residències públiques és totalment insuficient, per donar solució a aquesta situació, des de l’any 2011 l’Ajuntament porta reclamant al Govern de la Generalitat l’obertura del centre de dia públic de la residència Ramón Berenguer. Darrerament, al mes de març del 2016, i en resposta a la pregunta parlamentària 314-01017/11, la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies canvia l’ús de l’espai reservat per al centre de dia i el destina a activitats per als residents, sense cap altra alternativa a la necessitat expressada per l’Ajuntament.  
En aquest sentit, l'Ajuntament té la voluntat i predisposició de cedir a la Generalitat dos espais per a la futura construcció d’una residència pública (a l’antiga escola Miguel Hernández, amb 6.045 m2 i l'espai al costat dels Cúbics de 5.594 m2).
Per tot això, els grups municipals per unanimitat han acordat el següent:

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a complir amb l’acord de l’obertura total de les places pendents i acordades a la residència pública Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet abans d’acabar el 2016.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat l’obertura d’una nova residència pública a Santa Coloma de Gramenet en un dels terrenys que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té destinat per a aquest fi.
Tercer.- Comprometre’s a fer possible que la ciutat disposi novament d’un centre de dia públic el 2017 i, en aquest sentit, instar el Govern de la Generalitat l’obertura immediata, d’acord amb les peticions que s’han formulat en reiterades ocasions al Parlament des del 2014, del Centre de dia públic per a gent gran ja construït a la residència pública Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet.
Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat que s’incorporin les despeses abans exposades en els pressupostos del 2017.
Cinquè.- Comprometre’s a iniciar la construcció d’un edifici d’ habitatges tutelats per a gent gran a la Av. Pallaresa en el 2017, o a qualsevol altre indret que es consideri adient

Moció contra la pobresa energètica

Aquesta moció reclama el compromís real de la resta d'administracions, com són l'estatal i l'autonòmica, i de les companyies subministradores, que vulneren la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional  i la pobresa energètica, en vigor des de l'agost de l'any passat, escudant-se en subterfugis administratius. A més, en aquest Ple també s’ha donat compte de l’acord relatiu a l’aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l’any 2017,  i s’han aprovat, en una primera fase, una trentena de ‘Cartes de servei’ corresponents a departaments municipals.

La pobresa energètica s’ha constatat que és una de les conseqüències més devastadores de la greu crisi econòmica que està patint bona part de la societat al nostre país.  Segons informa l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), 6 de cada 10 dels incendis amb víctimes mortals que es produeixen a Catalunya, tenen a veure amb aquest tipus de pobresa.

A la moció aprovada avui al Ple, es diu que a Catalunya es disposa de la Llei 24/2015 de mesures urgents contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica, que està en vigor des de l'agost de l'any passat, però que no s'ha desplegat el reglament corresponent, per tant no és efectiva ni eficaç quant al seu compliment per part de les companyies subministradores. Per aquestes raons el Ple de l’Ajuntament, ha adoptat els acords següents sobre aquest tema:
- Instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015.
- Exigir al Govern la signatura de convenis amb les empreses subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial.
- Ampliar els llocs de presentació de sol•licituds dels ajuts del Fons d'Atenció Solidària de subministraments bàsics.
- Garantir els recursos per aconseguir la tramitació àgil i flexible de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial.
- Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions locals per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar en el consum d'energia.
- Reclamar al Govern de l'Estat que adopti les recomanacions de la Resolució del Parlament Europeu, del 14 d'abril de 2016, sobre la consecució de l'objectiu de lluita contra la pobresa davant de l'augment de les despeses de les famílies.


Calendari d’obertura de festius pels comerços
D’altra banda, avui s’ha donat compte al Ple de l’acord sobre el nou calendari d’obertura dels establiments comercials en dies diumenges i festius pel proper any 2017, on es fixen les següents dates: 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre 6, 8, 17, 24 i 31 de desembre, aquest últim dia en substitució del dia 10 del mateix mes.  A més, l’Ajuntament ha afegit els dies 4 de setembre (festa local) i el 12 d’octubre.  

Aprovació de les ‘Cartes de servei’ municipals
A la sessió plenària d’avui s’han aprovat les primeres 31 ‘Cartes de servei’ de departaments de l’Ajuntament, amb la finalitat de donar compliment a la normativa reguladora en matèria de transparència i bon govern. Aquesta és una nova mostra de la voluntat municipal de millorar de forma permanent els serveis d’atenció a la ciutadania. L’objectiu d’aquestes cartes és reforçar la qualitat dels serveis, donant a conèixer els drets però també les obligacions que tenen els veïns i veïnes i els treballadors municipals. Les cartes tenen una vigència de 3 anys . El  volum de serveis municipals obliga a aprovar la resta de cartes de serveis en una segona fase, en el primer trimestre de 2017.

Manteniment d’escales mecàniques
En el dia d’avui s’ha acordat també destinar una despesa de 359.679,13€ als serveis de manteniment i neteja de les escales mecàniques situades en diferents punts de la ciutat realitzats durant el període comprès entre l’1 de novembre de l’any passat i el 31 de juliol d’enguany, a favor de l’empresa que té la concessió d’aquests serveis, THYSSENKRUPP ELEVADORES SL.


MOCIONS APROVADES:

- A instància de PAICAM, per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.

- A instància de SOS Gent Gran, per a la creació de recursos assistencials per a la gent gran.

- Per a l’eradicació de les violències masclistes i amb motiu del dia internacional contra la violència masclista.

- Posada en marxa d’un reglament de segona activitat de la policia local.

- Per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.

- A favor “Iniciativa per a la reforma horària – Ara és l’hora”.