Subvencions per a entitats i activitats esportives

La Junta de Govern de l'Institut Municipal d'Esports, a la sessió del 29 de maig, va aprovar la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a les entitats esportives, AMPA i associacions corresponents a l'any 2008.
Els programes objecte de subvenció seran aquests: esport escolar, esport de competició, activitats físiques d'adults i tercera edat, esdeveniments esportius, esport adaptat, formació tècnica específica per a monitors, entrenadors i directius i programes esportius d'interès social (iniciatives esportives per la convivència, integració social per mitjà de l'esport i solidaritat esportiva).
Les entitats abans esmentades, legalment constituïdes, podran tramitar la documentació segons el calendari següent:

  1. Recollida de documentació, bases i sol·licituds, a partir del dilluns 2 de juny.
  2. Lliurament de sol·licituds, degudament omplertes amb la documentació exigida, fins a 15 dies naturals després de la publicació en el BOP.

Per a informació, recollida i lliurament de la documentació, els interessats han de dirigir-se a l'IME, al carrer de Rafael Casanova, 85-89, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores.
Aquest termini de sol·licituds és improrrogable. Més informació, al telèfon 93 385 33 22.