Els dies 29 i 30 de març

S’iniciaran les obres per pavimentar el carrer Mossèn Jacint Verdaguer

El 29 i 30 de març es duran a terme les obres de pavimentació del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, entre les avingudes Generalitat i Santa Coloma, on es reforçarà la capa de rodament a tota la superfície de la calçada (1.260 m2).

Les patologies d’aquest carrer son diverses: hi ha zones on el paviment està malmès, presentant pell de cocodril i flonjalls de forma puntual a la seva superfície, que indiquen que la totalitat del paquet de ferm està deteriorada i fatigada  en un grau important, i en altres zones puntuals només presenta pèrdues de material de la capa de rodament i esquerdes superficials.

Actuacions previstes

  • Feines prèvies:  Prohibició d’estacionament, delimitació de la zona d’obres.
  • Senyalització dels desviaments que corresponguin.
  • Recrescut de tapes de registre en calçada. Substitució de tapes i embornals.
  • Fresat i demolició de paviments, sanejament de calçades.
  • Aglomerat de les diferents capes de trànsit amb mescla bituminosa en calent.
  • Pintura de la senyalització horitzontal.

INVERSIÓ: 30.300 €