Sessió informativa sobre els temes del Ple del 25 de setembre

Trobada informativa sobre l’ordre del dia de la sessió ordinària

del ple municipal que tindrà lloc el dilluns 25 de setembre de 2017.

Santa Coloma de Gramenet, 20 de setembre de 2017.- El proper dilluns 25 de setembre a les 10 hores a la Sala de Govern de l’Ajuntament, el tinent d’alcalde i portaveu de l’Equip Municipal de Govern, Esteve Serrano, posarà a disposició dels mitjans de comunicació la informació que els/les periodistes pugueu necessitar respecte l’ordre del dia de la sessió plenària del Consistori que se celebrarà el mateix dia, a les 19 hores.

Acte: Sessió informativa sobre els temes del ple municipal del 25 de setembre de 2017
        
Data i hora:
Dilluns 25 de setembre, a les 10 hores
        
Lloc: Sala de Govern de l’Ajuntament       

Altres consideracions: Us preguem confirmeu l’assistència

Per a més informació i/o contactes

Servei de Comunicació
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Dori Morillo / Ana Belén Pérez Blanco
premsa.comunicacio@gramenet.cat

 

Ordre del dia


 

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 7/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de juliol de 2017.

 

 

2

 

 

 

SECRETARIA GENERAL

Presa de possessió del Sr. Jordi García Jané, de la Sra. Anna Ma Pérez Rodríguez i de la Sra. Manuela Morales Extremera, com a regidor i regidores del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

3

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos decrets.

 

 

 

 

 

4

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte del nomenament de Presidenta i Portaveu del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

 

5

 

ALCALDIA -actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Gramepark, SA -

 

Proposta d'aprovació del cessament i nou nomenament de membres del Consell d'Administració de Gramepark, SA, del grup municipal de Som Gramenet.

 

 

 

 

6

 

ALCALDIA -actuant el Ple Municipal com a Junta General de la societat Grameimpuls, SA -

 

Proposta d'aprovació del cessament i nou nomenament de membres del Consell d'Administració de Grameimpuls, SA, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

 

7

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Proposta d’aprovació de la designació d'un representant municipal al Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

 

 

 

8

 

ALCALDIA [Direcció de Planificació Estratègica, Participació Ciutadana, Observatori de la Governança, Qualitat Democràtica i Transparència, PAM i Regidories de Districte]

 

Proposta d’aprovació de la 2a fase de les Cartes de Serveis de l’Ajuntament.

 

 

 

 

9

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Proposta d'aprovació del Compte General de l’exercici 2016.

 

 

 

 

10

 

ALCALDIA [Intervenció]

 

Donar compte de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2017.

 

 

 

 

11

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Gestió Tributària]

 

Proposta d'aprovació provisional la modificació de les Ordenances Fiscals i Ordenances de Preus Públics, per a l'exercici 2018.

 

 

 

 

12

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Servei de Compres i Gestió Patrimonial]

 

Proposta d'aprovació de l'expedient de rectificació de l’Inventari de béns i drets de la corporació, tancat a 31 de desembre de 2016.

 

 

 

 

13

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions de crèdit del pressupost de 2017.

 

 

 

 

14

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificació d’una part de l’expedient de transferències de crèdit del pressupost 2017, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 29 de maig de 2017.

 

 

 

 

15

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del PGM per a la transformació de l’antiga Escola Miguel Hernández en habitatge dotacional per a gent gran.

 

 

 

 

16

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació provisional del Pla de Millora Urbana per a la col·locació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar a l’av. Anselm de Riu, 133.

 

 

 

 

17

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PUBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del PGM a la cantonada del carrer Clara Campoamor amb el Passeig de Can Zam.

 

 

 

 

 

18

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 

Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans.

 

 

 

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.