Sessió informativa Ple Municipal juliol

Trobada informativa sobre l’ordre del dia de la sessió ordinària del ple municipal que tindrà lloc el dilluns 24 de juliol de 2017.

Santa Coloma de Gramenet, 20 de juliol de 2017.- El proper dilluns 24 de juliol, a les 10 hores a la Sala de Govern de l’Ajuntament, el tinent d’alcalde i portaveu de l’Equip Municipal de Govern, Esteve Serrano, posarà a disposició dels mitjans de comunicació la informació que els/les periodistes pugueu necessitar respecte l’ordre del dia de la sessió plenària del Consistori que se celebrarà el mateix dia, a les 19 hores.

 

Acte

 

Sessió informativa sobre els temes del

ple municipal del 24 de juliol de 2017

 

 

 

Data i hora

 

Dilluns 24 de juliol, a les 10 hores 

 

 

 

Lloc

 

Sala de Govern de l’Ajuntament

 

 

 

 

 

 

 

Altres consideracions

 

 Us preguem confirmeu l’assistència

 

 

 

A efectes informatius, us adjuntem l’ordre del dia de la propera sessió

ordinària del Ple Municipal, que tindrà lloc el dilluns 24 de juliol, a les 19 hores.

 

 

Ordre del dia


 

 

 

1

 

Aprovació, si escau, de l’acta número 6/2017, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2017.

 

 

 

 

 

2

 

SECRETARIA GENERAL

 

Presa de possessió de la Sra. Ma Dolores Andrades Tineo, del grup municipal Partit Socialista de Catalunya, de la Sra. Francisca Luna Gato, de la Sra. Ma Teresa Franco Presas i del Sr. César López del Pozo, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

3

 

SECRETARIA GENERAL

 

Ratificar i/o donar compte de diversos acords i decrets.

 

 

 

 

 

4

 

ALCALDIA

 

Proposta d’aprovació del estatuts de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP).

 

 

 

 

5

 

SECRETARIA GENERAL [Serveis Jurídics]

 

Proposta de modificació de l’Ordenança de creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament.

 

 

 

 

6

 

ALCALDIA

 

Fixar com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet, per a l’any 2018, els dies 21 de maig (segona Pasqua) i el 24 de setembre de 2018 (Festa de la Mercè).

 

 

 

 

7

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [Direcció d'Àrea]

 

Proposta d'aprovació de modificacions crèdit del pressupost de 2017.

 

 

 

 

 

8

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT [Servei de Tresoreria]

 

Donar compte de l'informe de la Tresoreria Municipal sobre el termini de pagament de les factures de l'Ajuntament i del seu organisme autònom del segon trimestre de 2017, així com dels informes de les societats Gramepark, SA i Grameimpuls, SA.

 

 

 

 

9

 

TINÈNCIA D'ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDI AMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a la plaça Alfonso Comín (connexió Valentí Escalas-Liszt).

 

 

 

 

10

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, 2n 1a.

 

 

 

 

11

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, 3r 1a.

 

 

 

 

12

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al carrer de Sant Pasqual, núm. 8, àt.1a.

 

 

 

 

13

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge Sant Pasqual, núm. 1-3, 1r 2a.

 

 

 

 

14

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 1a.

 

 

 

 

15

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, 1r 1a.

 

 

 

 

16

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, 2n 2a.

 

 

 

 

17

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, bxs. 1a.

 

 

 

 

18

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d’adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 5, bxs. 2a.

 

 

 

 

19

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 7, 2n.

 

 

 

 

20

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, de la finca ubicada al passatge de Sant Pasqual, núm. 7, àt. 1a.

 

 

 

 

21

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar compte del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya respecte la finca del passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 2a, i proposta d’adquisició, a títol d’expropiació forçosa l'esmentada finca.

 

 

 

 

22

 

TINÈNCIA D’ALCALDIA D'URBANISME, HABITATGE, MEDIAMBIENT I ECOLOGIA URBANA, ESPAI PÚBLIC, VIA PÚBLICA, CIVISME I SEGURETAT CIUTADANA

 

Donar compte del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya respecte la finca del passatge de Sant Pasqual, núm. 1-3, bxs. 3a, en la quantitat de 6.453,13 € i proposta d'adquisició, a títol d’expropiació forçosa, l'esmentada finca.

 

 

 

 

23

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidor del senyor Aitor Blanc Aranjuelo, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

 

24

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidora de la senyora Patricia Lafuente Rodríguez, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

 

25

 

ALCALDIA [Secretaria General]

 

Donar compte de la renúncia com a regidora de la senyora Alba Calvo Lallave, del grup municipal Som Gramenet.

 

 

 

MOCIONS

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES

 

 

 

 


Nota important

Aquestes propostes es poden veure modificades. El text definitiu serà el que consti en l’acta que s’aprova definitivament.


 

 

 

 

 

Per a més informació i/o contactes

 

Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Dori Morillo

Tf 93 462 40 13 / 630 06 47 31

morilloga@gramenet.cat

premsa.comunicacio@gramenet.cat