Pla de reforç de la neteja de la via pública amb aigua

Fins a mitjans de setembre es manté activat aquest pla estiuenc de reforç de la neteja dels carrers de Santa Coloma.

A l'estiu els carrers de la ciutat presenten un ús més intens, raó per la qual l'Ajuntament intensifica els esforços en matèria de neteja. La millora consisteix a incrementar de manera sensible els equips de baldeig mixt, que passen de 3 a 5 serveis al dia en tot el municipi. Les freqüències de neteja s'ajusten en funció de la intensitat d'ús de l'espai públic i la densitat de població de cada barri. Les zones amb major grau de brutícia es netegen dues vegades a la setmana i les zones amb menys intensitat d'ús tenen assegurat un pas mínim d'un cop cada quinze dies. El servei de neteja permet eliminar els residus sòlids i contribueix a la desaparició de males olors.