Obres a la calçada del carrer del Safareig

S'han iniciat les obres d’arranjament de la calçada al carrer del Safareig, entre l’avinguda de Francesc Macià i el carrer del Doctor Ferran.

L’objectiu és substituir les llambordes per un nou paviment d’aglomerat imprès, millorant-hi la circulació de vehicles i l’itinerari d’accessibilitat segur al veïnat de l’entorn en tractar-se d’una plataforma compartida.

La calçada actual de llambordes té una amplada de 3,20 metres entre pilones i no hi ha encintat longitudinal. Es preveu la col·locació d’un encintat granític de 30 cm en ambdós costats sense afectar les pilones existents, i deixar una amplada de 2,60 metres amb paviment imprès.

La primera tasca serà la retirada de llambordes i l’enderroc del gruix de morter en tota la calçada. Un cop s’arribi a la base de formigó, s’executarà l’aglomerat amb una capa asfàltica en calent de 10 cm de S20, i una capa de mínim 4 cm de mescla bituminosa en calent per a paviment imprès de tipus D-6 o similar.  El paviment imprès quedarà delimitat entre dues noves línies d’encintat de peça granítica de 30 cm de gruix.

La inversió prevista és de 53.482 € i els treballs tindran una durada aproximada d’una setmana.