Nous ajuts a la rehabilitació d'habitatges

El Consorci Metropolità de l'Habitatge obre el periode de sol.licituts per ajuts a la rehabilitació d'habitatges als municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona.

Com en edicions anteriors, aquests ajuts són gestionats per l'Oficina Local de l'Habitatge, tant per a la informació com per a la tramitació d'aquests ajuts.

QUI POT SOL·LICITAR ELS AJUTS?
Les persones propietàries i arrendatàries d’habitatges unifamiliars privats i d’habitatges individuals privats en edificis de tipologia residencial col·lectiva tant si estan constituïts en règim de propietat horitzontal com si no.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Seran subvencionables les actuacions següents:

a) Actuacions d’obtenció i/o millora de l’habitabilitat.

Actuacions destinades a que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat legalment exigides al Decret 141/2012, de 30 d’octubre (i les actualitzacions normatives que s’hi puguin produir), pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

b) Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge.

Actuacions d’adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l’habitatge, xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions i sanejament.

c) Millores energètiques i de sostenibilitat.

Actuacions destinades a la millora de la sostenibilitat energètica, com són la millora de l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures; el canvi de tancaments (finestres, portes de sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables); la substitució de làmpades i lluminàries per altres de major rendiment energètic, il·luminació LED, entre d’altres. També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

d) Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge.

Actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat i la mobilitat interior de l’habitatge, com també la seva adaptació total o parcial. En concret, la instal·lació d’aparells elevadors, la substitució de banyera per dutxa, l’eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina, entre d’altres.

Les actuacions anteriorment descrites, en el cas d’habitatges unifamiliars, seran objecte de subvenció sempre i quan estiguin concebudes i s’executin sota els mateixos criteris que les actuacions en habitatges individuals ubicats en edificis de tipologia residencial col·lectiva. El Consorci vetllarà per que la finalitat de la rehabilitació a l’interior dels habitatges no es desvirtuï en cap moment.

No podran gaudir de les subvencions les obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades amb anterioritat a la data de la sol•licitud.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
El termini de presentació de la sol·licitud d’ajuts i de la corresponent documentació s’obre el dia 1 de febrer de 2021 i finalitza el 31 de desembre de 2021.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds i documentació en una data anterior a aquesta data si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ:
El percentatge subvencionable és del 35% del cost de les obres, fins un màxim de 5000 euros per actuació. En cas que l’habitatge s’incorpori a la Borsa de Lloguer Social, que gestiona l'oficina local d'habitatge de Santa Coloma, l'import  de la subvenció pot arribar a un màxim de 10.000 euros per actuació.

La durada del contracte de lloguer haurà de tenir una vigència de com a mínim 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.

Per a informa-se i tramitar aquests ajuts cal sol·licitar cita prèvia a través del següent enllaç: seuelectronica.gramepark.cat clicant sobre l'agenda "informació d'habitatge".

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Oficina Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet
Telf.: 93 392 47 45
informacio@gramepark.cat
També podeu consultar el web del Consorci Metropolità de l’Habitatge www.cmh.cat