Les polítiques socials i d’atenció a les famílies, prioritats del Pressupost Municipal 2014

Al Ple Municipal de desembre s’ha aprovat de manera definitiva el Pressupost General de l’Ajuntament 2014, que prioritza les polítiques de cohesió social i d’atenció a les famílies, la reactivació econòmica i el manteniment de l’espai públic.

S'ha celebrat la darrera sessió ordinària del Ple Municipal  d’aquest any. Entre els punts de l’ordre del dia, s’ha aprovat de manera definitiva el Pressupost General de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms (empreses municipals Grameimpuls i Gramepark, Patronat de la Música i Institut Municipal d’Esports) per a l’exercici 2014, amb un import total de 102.834.420 euros. El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i els vots contraris dels grups municipals de Gent de Gramenet, PxC i PP.

Enguany, com en els darrers dos anys, a la previsió econòmica municipal s’han reforçat les partides destinades a l’objectiu principal del govern municipal, la cohesió social, amb especial atenció a les famílies que més estan patint les conseqüència de la crisi econòmica. S’ha reforçat els Fons d’Ajuts Socials per import de 3 milions d’euros al 2014, un  120% més  respecte al del 2013, a fi de destinar 1,3 milions d’euros a ajuts i 1,6 milions d’euros al Programa Municipal de Suport a l’alimentació infantil, entre d’altres programes municipals per respondre a les persones i famílies que més pateixen les conseqüències de la crisi econòmica. Es manté el programa de reutilització dels llibres de text i d’ordinadors (900.000 euros), es consolida la xarxa municipal de llars d’infants i s’ampliaran els serveis de teleassistència, el número d’hores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i els serveis de menjador.

Un altre dels objectius que queda reflectit al pressupost 2014 és la voluntat de reactivació econòmica de Santa Coloma i el manteniment de l’espai públic. Així, per una banda, es dota per segon any consecutiu d’un fons municipal de 800.000 euros per al Pla d’ocupació local, i es garantirà la continuïtat de programes destinats a ocupació, com són “Treballs als barris”, el “Pla metropolità de suport a les polítiques socials” i les actuacions de Llei de barris, amb el cofinançament amb la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques. 
Quant al manteniment de l’espai públic, el govern municipal augmenta la despesa que l’Ajuntament destina a la neteja i el manteniment de la via pública: en concret s’augmenta un 14,69 % la neteja i també creix la quantitat destinada al manteniment d’instal•lacions i la pavimentació de carrers. 

Congelació dels impostos municipals 2014

En aquest Ple també s’han aprovat, de manera definitiva, les ordenances fiscals i els preus públics per al 2014, amb els vots afirmatius de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i els vots en contra de Gent de Gramenet, PxC i PP. En la proposta aprovada es contempla la congelació de l’import de tots els impostos municipals provinents de les famílies i les empreses de la ciutat (no hi ha increment d’l’IBI, d’IAE, d’IVTM, d’ICIO i d’IIVTNU), en consonància amb el compromís de l’Equip de Govern de no augmentar la càrrega fiscal a la ciutadania donada la difícil situació econòmica que pateixen moltes famílies de la ciutat.

En aquest sentit, en el cas concret de l’Impost de Béns Immobles (IBI), que abonen totes les persones que són propietàries d’un immoble, es reduirà el tipus impositiu del 0,7375 al 0,6795% anul•lant l’efecte de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1 de gener de 2013.

Taxes i preus públics segons l’IPC

En l’apartat de taxes i preus públics, es contempla una actualització  segons la variació interanual de l’IPC (increment del 1,8%), a excepció de la taxa vinculades a polítiques socials, com ara, la d’estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els usos socials dels edificis i de les instal•lacions dels centres docents públics i l’estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals, que no varien respecte al 2013.

Tampoc hi ha increment del Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) ni de determinats serveis dels centres esportius públics de la ciutat. Per altra banda, cal recordar que al 2014, entraran en vigor taxes de nova creació, com és el cas de l’autorització per llicència d’armes i les inspeccions pel control de Salut Pública a Establiments Alimentaris adreçades a garantir el control en els establiments de la ciutat.

En el cas dels serveis de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, hi ha un increment del 5% del preu actual, que recordem ve donat per l’actualització de l’IPC i l’increment municipal del 3,2 % per compensar la pèrdua de subvenció que tenia aquest centre per part de la Generalitat de Catalunya.

Pla municipal sobre drogodependències

També en aquesta sessió plenària s’ha donat llum verda al Pla Municipal sobre drogodependències 2013-2016. Aquest full de ruta inclou línies estratègiques i accions destinades a evitar l’inici en el consum de drogues en les edats de més risc, mantenir l’abstinència entre la població que no vol o no pot prendre substàncies, evitar el consum problemàtic i les pràctiques de risc entre les persones usuàries de drogues i potenciar el tractament en les persones drogodependents, així com la millora de la seva qualitat de vida.

Noves ordenances municipals i la “Finestreta Única”

D’altres punts aprovats han estat les propostes inicials de dues ordenances municipals: l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública, i l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives i dels establiments i els espais oberts al públic, aprovades amb els vots afirmatius de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i de PxC, i l’abstenció de Gent de Gramenet i del PP.  Les dues propostes suposen una actualització de les ordenances municipals vigents, i responen a les diferents modificacions de la normativa realitzades per la Unió Europea, el Govern central i la Generalitat de Catalunya, en les matèries mencionades. Com a criteri general, serà l’administració municipal, l’Ajuntament, l’encarregat de vetllar per les activitats que s’implantin a la ciutat, amb la coresponsabilitat de la ciutadania.

Ambdues noves ordenances segueixen els objectius de la seguretat jurídica, la simplificació dels tràmits que han de fer els ciutadans i les ciutadanes que volen obrir un negoci, el fet de compartir responsabilitats en les activitats implantades amb els responsables de les pròpies activitats, i contribuir des de l’Ajuntament a l’obertura d’establiments i noves activitats econòmiques. Amb aquesta finalitat, cal recordar que està prevista la posada en marxa del nou servei municipal de “Finestreta Única” que tindrà la funció d'assessorament i informació a l'empresariat, emprenedor/a i comerciants, tot simplificant processos i gestions.

Modificació del Pla de millora urbana 

En el marc del Pla de millora urbana per a la regulació dels usos a la ciutat, que es va aprovar en el Ple del 28 de gener de 2013, avui s’ha aprovat, de manera provisional, la modificació d’algun dels punts del document, amb els vots afirmatius de l’Equip de Govern, l’abstenció de Gent de Gramenet i els vots contraris de PxC i PP. Així, per una banda, seguint l’informe de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat, que va demanar l’Ajuntament, i algunes aportacions d’entitats ciutadanes, s’han modificat alguns aspectes i requisits per a la instal•lació dels centres de culte. 

A proposta dels comerciants, també s’han realitzat algunes modificacions puntuals d’aquest Pla, com és el cas de la inclusió dels centres d’idiomes als eixos comercials centrals, la no instal•lació dels centres mèdics en aquestes zones i la catalogació i tractament de la zona Singuerlín –d’Enric Granados, carrer d’Aguileres i el passatge Queralt, entre d’altres- com a eix comercial central a la ciutat així com l’eliminació del carrer de Sicília d’aquesta catalogació.

Mocions aprovades

•    Moció relativa a la creació i adhesió de Santa Coloma a la Xarxa de Ciutats per l’Accessibilitat “REDCA4ALL”, presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EuiA, CiU, Gent de Gramenet i PP, i aprovada per unanimitat
•    Moció de rebuig al tancament de Ràdio Televisió Valenciana, presentada pels grups municipals d’ICV-EuiA, Gent de Gramenet, PSC i CiU, i amb els vots contraris de PxC i del PP
•    Moció per declarar la il•legitimitat d’una part del deute de l’Ajuntament de Santa Coloma, presentada pels grups municipals d’ICV-EuiA, Gent de Gramenet i PSC, amb els vots a favor de CiU i de PxC, i el vot contrari del PP
•    Moció de reconeixement de la figura de Nelson Mandela, presentada per Gent de Gramenet, PSC, ICV-Euia, CiU i el PP, amb el vot contrari de PxC.