Les ordenances fiscals del 2014 no pujaran la despesa de les famílies de Santa Coloma

A la sessió ordinària del Ple d’octubre, celebrat avui dia 28, han estat aprovades de manera inicial les ordenances fiscals i els preus públics a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet del proper any 2014, que contemplen la congelació de l’import de tots els impostos municipals a les famílies i les empreses de la ciutat, entre d’altres punts.

Aquesta tarda s’ha celebrat la sessió ordinària del ple municipal del mes d’octubre, on s’han aprovat, de manera inicial, les ordenances fiscals i els preus públics per a l’exercici 2014. Aquest punt ha tingut els vots afirmatius de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU), l’abstenció del PP i de GG i el vot contrari de PxC. Com a criteri general, es manté el compromís de l’Equip de Govern de no augmentar la càrrega fiscal a les famílies ni a les empreses colomenques donat la difícil situació econòmica actual. En aquest sentit, a la proposta aprovada, destaca la congelació de tots els impostos municipals per al proper any: no s’augmenta l’IBI (Impost de Béns Immobles), l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), l’IVTM (vehicles), ICIO (construcció i obres) ni tampoc l’IIVTNU (l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana), entre d’altres.

En el cas concret de l’IBI, que abonen totes les persones propietàries d’un immoble, per mantenir congelada la pressió fiscal sobre les famílies i les empreses, es reduirà el tipus impositiu del 0,7375 al 0,6795%; s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per a l’any 2014, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1 de gener de 2013.

En quant a determinades taxes i preus públics, hi ha una actualització segons la variació interanual de l’IPC (increment del 1,8%), a excepció de la taxa d’estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics i l’estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals, que no varien respecte al 2013.

Pel que fa als preus públics per al 2014, no es contempla increment respecte l’actual preu del Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD), ni de determinats serveis dels centres esportius de la ciutat. L’any 2014 entraran en vigor taxes de nova creació, com és el cas de l’autorització per llicència d’armes i les inspeccions pel control de Salut Pública a Establiments Alimentaris. En el cas dels serveis de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, hi ha un increment del 5% del preu actual, que ve donat per l’actualització seguint l’IPC i l’increment municipal del 3,2 % per compensar la pèrdua de subvenció que tenia aquest centre per part de la Generalitat. En aquest cas, l’Ajuntament assumeix el 46% del total del pressupost de l’escola i les famílies passen a finançar el 54%.

 

Reforç de millores socials

També en aquest Ple s’han aprovat, amb els vots afirmatius de l’Equip de Govern, de GG i del PP i l’abstenció de PxC, les modificacions de crèdit del pressupost 2013 per reforçar la neteja d’escoles i d’equipaments municipals, fer un augment del pressupost destinat a les beques-menjador (s’afegeixen 140.000 euros per a garantir l’alimentació infantil dels escolars colomencs) i del conveni de col·laboració amb el club de futbol sala Marfil Santa Coloma.

 

Licitació per a la recollida de residus

Un altre dels punts aprovats ha estat l’inici de la licitació per la recollida de residus de fracció rebuig i neteja viària a Santa Coloma i l’aprovació de les clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots afirmatius de l’Equip de Govern. Es preveu que per al mes de març s’hagi resolt el concurs, que implicarà, entre d’altres qüestions, la renovació dels camions de neteja i de tots els contenidors de residus de la ciutat, a més de la neteja mensual dels mateixos, per un període de 8 anys amb possibilitat de pròrroga de dos més. 

 

Reglament del menjador social municipal

També s’ha donat llum verda al nou reglament del Menjador social municipal Puig Castellar, amb els vots de l’Equip de Govern, l’abstenció de PP i PxC i el vot contrari de GG. Després d’un procés d’aportacions ciutadanes, amb la participació de diferents entitats i associacions colomenques dedicades al tercer sector i dels grups polítics, s’ha establert el funcionament d’aquest servei de menjador que actualment atén a unes 200 persones diàries, les quals també tenen accés a serveis de dutxa, bugaderia i atenció integral per part dels professionals dels serveis socials municipals que treballen a l’equipament.

 

Festes locals del 2014

En la sessió plenària també s’han aprovat les festes locals del municipi per a l’any 2014, que seran els dies 9 de juny, segona Pasqua, i el 24 de setembre, festivitat de la Mercè. Aquest punt ha prosperat amb el vots favorables del PSC, CiU i PP, l’abstenció de PxC i els vots en contra de GG i d’ICV-EUiA.

D’altra banda, al ple també s’ha donat compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre del 2013 i del seguiment del Pla d’ajustament del tercer trimestre del 2013. Actualment, l’Ajuntament de Santa Coloma es troba dins del termini de 56 dies màxims de pagament als diferents proveïdors des de la data de registre de la factura, i a 33-34 dies des de l’aprovació de la mateixa.

 

Mocions aprovades

  • Moció presentada pels Grups Municipals de Convergència i Unió i d'ICV-EUiA en defensa del compliment de l'Estatut de Catalunya de la seva addicional tercera. Aprovada amb els vots de PSC,GG,ICV-EUiA i PxC. Vota en contra el PP.
  • Moció presentada pel Grup Municipal PSC de suport a la iniciativa de l'agrupació local de les joventuts socialistes de Catalunya sobre la situació actual dels joves a Catalunya. Aprovada amb els vots de GG,PP,CiU,ICV-EUiA. Vota en contra PxC.
  • Moció presentada pel Grup Municipal PSC de condemna al terrorisme i en record de les seves víctimes. Aprovada amb els vots de PSC,CiU,PP,ICV-EUiA i PxC. Abstenció de GG.
  • Moció presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i GG sol•licitant al govern de la Generalitat de Catalunya que posi en marxa un pla de rescat per a les persones aturades de llarga durada. Amb els vots favorables de PxC i CiU i l'abstenció del PP.
  • Moció presentada pels grups municipals de GG, ICV-EUiA i PSC en suport als treballadors i treballadores de l'empresa Panrico. Amb els vots favorables de PxC i CiU i abstenció del PP.
  • Moció presentada pels grups municipals de GG i PSC per manifestar el suport al procés judicial obert a l'Argentina en contra de l'assassinat de Celestí Boada i altres 47 càrrecs electes. Amb el vot favorable d'ICV-EUiA i CiU, en contra del PP i l'abstenció de PxC.
  • Moció presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA, PSC, CiU i GG de rebuig a l'avantprojecte de llei de reforma del sistema eléctric. Amb el vot favorable de PxC i en contra del PP