L'Àrea Metropolitana de Barcelona demana l'aturada de les obres de la MAT

El Ple del Consell Metropolità ha impulsat una moció dirigida a Red Eléctrica Española, requerint l’aturada de les obres a Santa Coloma de la subestació de la línia elèctrica de 400 kV.

Aquest dimarts 29 d'abril, durant el Ple del Consell Metropolità del mes d’abril, s’ha impulsat una moció dirigida a Red Eléctrica Española, requerint l’aturada de les obres, a Santa Coloma de Gramenet, de la subestació de la línia elèctrica de 400 kV, instal·lació que implica serioses problemàtiques socials i ambientals.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, ha defensat davant de tots els alcaldes metropolitans aquesta moció, que finalment s’ha aprovat per unanimitat.

Text íntegre de la moció:

MOCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE LES OBRES CORRESPONENTS A LA SUBESTACIÓ DE 400/200 KV (GRAMENET) I LA IMPLANTACIÓ DE LES LÍNIES DE 400 KV DINS DEL TERRITORI METROPOLITÀ.

La planificació estatal vigent en matèria energètica inclou el desplegament d’una xarxa de línies de 400 kV dins de l’àmbit metropolità. Aquesta respon a una estratègia dins de la qual es contempla la construcció de tres subestacions de 400/200 KV (Gramenet, Desvern i Viladecans) i les seves corresponents connexions a través del Parc Natural de Collserola.
La implantació de la  xarxa de 400 KV a l’àmbit metropolità és un Projecte global de prou complexitat i implicacions com perquè, encara que per motius operatius, es desglossi en diferents projectes constructius, aquests no s’aprovin ni es materialitzin sense tenir resolt, en totes les seves vessants, el Projecte global. Per tant, no es pot efectuar un tractament separat de les diferents parts del Projecte sense considerar, globalment, els seus efectes
Les subestacions i les connexions previstes afecten a indrets amb una forta problemàtica social i ambiental, tant per la proximitat de les actuacions als nuclis urbans com per les afectacions ecològiques que suposen, entre les quals la més evident és la ocupació de terrenys inclosos dins del Parc Natural de Collserola.
Per altra banda, l’evolució de la demanda en els últims anys introdueix nous elements socials i econòmics que poden suposar canvis en la filosofia del projecte. Així mateix, és evident que la saturació actual de línies sobre el territori metropolità fa palesa la necessitat d’una nova racionalització d’aquestes infraestructures, reforçant-les o incrementant-les quan sigui necessari però també simplificant la seva distribució i eliminant-ne quan sigui possible.
Dins d’aquest context s’han iniciat els treballs de la subestació de 400/200 KV denominada Gramenet, que és una de les actuacions incloses en el desplegament de les línies de 400 dins de l’àmbit metropolità, que ha provocat un fort rebuig social i que s’ha començat a construir sense tenir tancat un acord amb les diferents administracions territorials sobre el conjunt del Projecte.

En conseqüència, es proposa al Consell Metropolità l’adopció de la següent moció:

Requerir a REE l’aturada de les obres de la subestació Gramenet dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet i totes les actuacions referents a la xarxa metropolitana de 400 KV fins que no s’hagi tancat un acord entre les diferents administracions concurrents en relació al Projecte Global d’implantació de la xarxa de 400 KV al territori metropolità. Aquest acord haurà d’incloure:

  • Una justificació de la necessitat de la infraestructura elèctrica de 400 KV, amb les corresponents subestacions, dins de l’AMB d’acord amb els requeriments econòmics, socials i ambientals del territori.
  • Un estudi particularitzat dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola que inclogui un projecte de racionalització de línies existents amb un programa d’execució que asseguri que el desmantellament de les línies que deixin de ser necessàries  es realitzi en paral•lel a la implantació de la nova xarxa 400 KV.
  • Inclusió en els projectes de les mesures correctores i compensatòries que s’acordin i que s’hauran d’aprovar i executar dins dels projectes constructius que el desenvolupin.
  • En cas que les solucions aplicables, tot i que minimitzin el seu impacte sobre el territori, no puguin evitar la proximitat a la població (nuclis urbans i edificacions aïllades), s’hauran d’establir les mesures compensatòries adients sobre el barris i edificacions afectades.