L’Ajuntament revisa les tarifes dels tributs municipals i les baixa un 1,4% de promig

L’IBI i els impostos de tracció mecànica, obres i valors dels terrenys en són l’excepció. Malgrat la crisi, l’Ajuntament ha mantingut la referència de l’IPC per calcular les noves tarifes.

L’1 de gener van entrar en vigor les Ordenances fiscals i de preus públics per a l’exercici 2010. El projecte de pressupost de l’equip de govern preveu menys ingressos per tributs municipals. L’Ajuntament ha revisat les tarifes d’acord amb l’IPC, segons la variació d’aquest índex nacional durant el període que va de juliol del 2008 a juliol del 2009. Això significarà una disminució del 1,4% en les tarifes aprovades per a l’actual exercici, amb les excepcions de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’Impost de construccions i l’Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, que es mantindran al mateix tipus. Les taxes i els preus públics experimentaran la reducció prevista de l’IPC i s’hi introdueixen aquests descomptes:

  • Els alumnes acreditats de les escoles de Santa Coloma de Gramenet i de l’Aula de Teatre (SCAT) gaudiran d’un descompte del 50% sobre el preu de l’entrada a les representacions teatrals infantils del Teatre  Sagarra.
  • Les persones amb el carnet d’Amics del Museu o amb el carnet jove tindran una reducció del 15% del preu de cursos, seminaris, tallers, sortides, publicacions i productes de botiga dels equipaments culturals municipals.

Malgrat la situació actual de tots els ajuntaments, que en períodes de crisi econòmica generalment es veuen abocats a augmentar els tributs i els preus públics per poder mantenir els mateixos nivells de serveis, la corporació colomenca ha mantingut el mateix criteri d’actualització aplicat fins ara: la variació de l’IPC de juliol a juliol, que en aquest exercici és negativa.  

D’altra banda, l’Ajuntament posarà en funcionament un nou sistema de gestió de les multes de trànsit més eficaç i eficient. L’objectiu és que les persones no residents a la nostra ciutat que cometin una infracció saldin els seus deutes com la resta dels colomencs. El 50% de les sancions es corresponen amb infractors que no viuen a Santa Coloma.