L’Ajuntament i SGAB ajudaran a pagar el rebut de l'aigua a les famílies colomenques sense recursos

Ambdues parts han signat un conveni que, a partir de l’1 de juny, comportarà l’exempció del pagament del deute corresponent al consum d’aigua de les persones i famílies que estan percebent la Renda Mínima d’Inserció (RMI).

S’ha celebrat a la Sala de Govern de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet l’acte de signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (SGAB) amb la Fundació Agbar per posar en marxa i difondre el Fons de Solidaritat, l’objectiu del qual és ajudar a aquelles persones i famílies amb menys recursos econòmics.

L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa d’aquesta ciutat, Núria Parlon, i el representant de la SGAB, Ignacio Escudero.

Exempció del pagament

El conveni, que entrarà en vigor l’1 de juny de 2012 amb una vigència d’un any, comporta l’exempció del pagament del deute corresponent al consum d’aigua de les persones i famílies que estan percebent la Renda Mínima d’Inserció. Aquest consum ha de ser inferior als 100 libres per habitant/dia, quantitat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera adequada per cobrir les necessitats bàsiques i garantir un desenvolupament vital òptim.  

Amb aquesta signatura Santa Coloma d’adhereix a aquest Fons de Solidaritat, per difondre, informar i ajudar les famílies en la gestió dels ajuts en matèria de consum de l’aigua, perquè les persones amb més necessitats puguin demanar-ho.

Aquesta mesura s’afegeix al conjunt de polítiques que estem desenvolupant des de l’Ajuntament per ajudar les famílies que més ho necessiten, prioritzant el benestar social de les persones sense recursos en el difícil marc econòmic actual”, ha destacat l’alcaldessa en l’acte de signatura del conveni.

Ignacio Escudero ha destacat que “la ciutat de Santa Coloma actualment està fent un ús responsable en consum de l’aigua que es manté en l’índex que recomana la OMS”.

Les famílies que estiguin percebent la Renda Mínima d’Inserció –requisit per sol·licitar el Fons de Solidaritat- s’han d’adreçar a Serveis Socials de l’Ajuntament, on se’ls facilitarà la informació necessària per presentar la sol·licitud dels ajuts a l’oficina d’atenció al client de SGAB més propera al domicili. L’Ajuntament està informant a aquestes famílies de la posada en marxa d’aquest Fons de Solidaritat perquè puguin començar a tramitar-ho.

Mesures per ajudar les famílies

Per reforçar el benestar social de les famílies, a més d’aquest Fons de Solidaritat, l’Ajuntament té en marxa diferents mesures per recolzar les persones amb menys recursos. En els darrers mesos s’han aprovat, entre d’altres, el “Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social” per agilitzar el procés d’ajuts a les famílies, així com el “Protocol per prevenir la pèrdua o atendre situacions de manca d’habitatge”, en aquets cas es tracta de l’acompanyament en la concessió de prestacions i ajuts econòmics d’urgència en el cas de possible pèrdua de l’habitatge.

Una altra mesura és l’augment d’un 15% dels fons de contingència social en els pressupostos municipals 2012, perquè les famílies puguin fer front a les necessitats bàsiques de la llar –subministres de llum i gas, entre d’altres, en cas d’avís previ de tall de subministrament- en alimentació bàsica i d’habitatge per a persones amb més dificultats econòmiques.

Per altra banda, l’Ajuntament ha doblat recentment els esforços per a l’atenció de la infància i l’adolescència en situació vulnerable, ampliant l’aportació de les places infantils i juvenils dels Centres Oberts de la Ciutat, la funció dels quals és atendre nens i adolescents en risc d’exclusió social.