L’ajuntament de Santa Coloma prorroga el Pressupost General de l’exercici 2009 fins que entri en vigor el del 2010

El govern municipal està analitzant les diferents propostes i canvis necessaris, en un exercici de transparència i participació. Algunes de les propostes ja estaven incorporades abans de l’informe d’intervenció. Es tracta del procés habitual en la confecció dels pressupostos dels ajuntaments, el resultat del qual serà la presentació de la proposta definitiva al Ple el més aviat possible.

El Ple del Consistori de Santa Coloma, celebrat avui 1 de febrer,  ha donat compte del decret número 280/2010, de 22 de gener, relatiu a la pròrroga del Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2009 mentre no entri en vigor el Pressupost General del 2010. En aquest sentit, ahir l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon va ordenar la retirada del punt de l’ordre del dia referent a l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2010 després de rebre divendres un informe de la interventora expressant reserves i demanant unes clarificacions al respecte. Segons l’alcaldessa, “aquest ha estat un nou exercici de transparència i participació del govern municipal; ara es tracta d’incorporar a la proposta de pressupost, totes aquelles suggerències i canvis necessaris, en la mesura del possible, que siguin sempre en benefici de la ciutadania”.

Procediment habitual de rigor i legalitat
La proposta inicial de pressupost 2010 ha estat realitzada seguint el procediment habitual de rigor i legalitat: els tècnics especialitzats van preparar els documents, d’altres els van supervisar i en van presentar les propostes de canvis necessaris per a la seva aprovació inicial. La missió de la intervenció consisteix, en aquesta fase inicial del pressupost, en comprovar els documents fets pels diferents serveis i àrees (en l’elaboració dels pressupostos participen, inicialment, tots els serveis de l’Ajuntament), fer suggeriments i propostes, i garantir que estiguin fets com la llei diu, que compleixin amb les normes comptables. En aquest cas, l’informe de la intervenció ha suggerit alguns canvis comptables que han de ser analitzats, per tal de presentar una proposta viable i regularitzada.

Per això el govern municipal va decidir ahir diumenge suspendre l’aprovació inicial dels pressupostos 2010 com a punt de l’ordre del dia, per analitzar les diferents propostes i canvis necessaris, algunes de les quals ja estaven incorporades abans de l’informe d’intervenció.

Participació dels grups municipals i de la ciutadania
Per altra banda, per a realitzar la proposta inicial del pressupost 2010 es van convocar els diferents grups municipals, perquè fessin les propostes o suggeriments de les prioritats polítiques en l’acció de govern. A més de l’habitual Comissió Informativa del Ple, els grups de l’oposició van poder consultar l’expedient complex el passat dimecres 27 de gener, la formació del qual s’inicià, com cada any, el mes de juliol. Després d’aquest moment els grups municipals van tenir l’oportunitat de reunir-se amb el Tinent d’Alcalde de l’Àrea Econòmica, Joan Carles Mas, el Gerent de l’Ajuntament de Santa Coloma, Fernando Hernández Baena i la Directora de l’Àrea de Serveis Interns i Promoció Econòmica, Ana Muñoz, per fer totes les preguntes i aclariments i precisions que consideressin necessàries.

A partir d’aquí per elaborar la proposta inicial es van tenir en compte les aportacions dels diferents grups municipals i de la ciutadania, sempre que els recursos ho permetessin i que aquestes propostes contribuïssin a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, per fer front als impactes negatius de la crisi econòmica, prioritzant les polítiques de proximitat. En definitiva, s’han recollit totes les aportacions que des de l’Ajuntament es poden posar en marxa per millorar la qualitat de vida i afavorir el desenvolupament dels ciutadans i ciutadanes.

En aquest sentit, el govern municipal informa que ara entrem en una fase d’estudi i anàlisi de les diferents propostes recollides per intervenció i els grups municipals i ciutadans i ciutadanes, un procés habitual en la confecció definitiva dels pressupostos en que cadascú compleix la seva part i el qual dona, com a resultat, la presentació al Ple, primer com a proposta inicial per, després, ser la proposta d’aprovació definitiva dels pressupostos 2010. “El procés de correcció i d’introducció de canvis comptables en els pressupostos formen part de qualsevol procés d’elaboració i aprovació dels mateixos; nosaltres podríem haver aprovat avui la proposta inicial i continuar debatent i revisant els documents fins l’aprovació definitiva però no volem que hagi cap mena de dubte sense resoldre, volem oferir els millors pressupostos possibles per a la ciutadania”, ha conclòs l’alcaldessa.