La Llei de Barris és una aposta pel reequilibri i la igualtat d'oportunitats

El Projecte d'Intervenció Integral de la Serra d'en Mena, que popularment es coneix com Llei de Barris, no busca només la millora de l'entorn físic de les quatre barriades afectades —Fondo, El Raval, Santa Rosa i Safaretjos—, sinó també el desenvolupament de les condicions i la qualitat de vida de les seves gent. El projecte, que s'està portant a terme des de l'any 2005, és una aposta per la cohesió social, l'equilibri territorial i la normalització en tots els sentits. S'han posat en marxa mesures i programes amb el propòsit de millorar aspectes que a tots ens preocupen com l'educació, l'ocupació o el futur del comerç.

Sovint, quan es parla de regeneració urbana ens ve a la ment la transformació d'un espai físic. Però els verdaders protagonistes són sempre les persones. La cohesió dels barris és sinònim d'equilibri territorial i social, de normalització i igualtat d'oportunitats. En aquest sentit, el Projecte d'Intervenció Integral de la Serra d'en Mena fa honor al seu lema, Fem barri, perquè es proposa elevar la formació de les persones i possibilitar el seu accés al mercat laboral, augmentar les oportunitats dels joves, fomentar la integració de les persones nouvingudes a la nostra ciutat i modernitzar el comerç.
En el període 2005-2008, les actuacions d'aquest tipus que es porten a terme en els quatre barris de la zona sud de Santa Coloma suposen una inversió de 3.329.705,36 euros. L'Ajuntament acaba d'editar una publicació especial en la que es detallen totes aquestes inversions. També inclou una guia de recursos amb adreces i telèfons d'interès.

Formació i ocupació

El mercat laboral està subjecte a contínues variacions i exigeix dinamisme i flexibilitat. Hi ha col·lectius especialment vulnerables —joves, dones o immigrants— que no poden fer front a aquests canvis de la manera adequada. Per això cal una resposta immediata per evitar situacions de risc que puguin derivar en exclusió social.
La formació és imprescindible per aconseguir una ocupació de qualitat. I en aquest sentit s'han posat en marxa programes que combaten el fracàs escolar i busquen la preparació professional dels joves.
El primer d'ells, conegut pel lema “Prepara el teu futur”, és un programa integral d'acompanyament i seguiment. Està pensat per facilitar la inserció sociolaboral de joves, mitjançant l'adquisició de coneixements i habilitats bàsiques.
D'altra banda, per combatre l'abandonament escolar en 2007 es va impartir el programa “La Casa d'Oficis de la Serra d'en Mena”, que permetia l'experimentació de diverses competències i qualificava professionalment als joves compensant les seves carències.
Està pensat per a nois i noies que tenen entre 16 i 24 anys i estan en atur. Aquí els alumnes reben formació professional ocupacional, combinant la pràctica amb els coneixements teòrics necessaris per desenvolupar una professió determinada. Durant els sis primers mesos l'alumne percep una beca i els sis mesos restants està contractat per l'organisme o centre que gestiona el programa.
Aquest any les especialitats que s'estan impartint són les de construcció (paleta, instal·lador especial i fuster de tancaments metàl·lics) i noves tecnologies (tècnic en sistemes microinformàtics i disseny de pàgines webs i multimèdia).

Plans d'ocupació

Els plans d'ocupació són una política activa de treball que permeten la contractació de treballadors en atur amb especials dificultats a l'hora d'accedir al mercat de treball. Gràcies a aquests plans es realitzen obres i serveis d'interès general. Els treballadors són contractats per un període de sis mesos en la majoria dels casos. No hi ha una edat prefixada per ser beneficiari. En el moment de seleccionar a les persones es té en compte la seva situació socioeconòmica i els seus coneixements. Els plans d'ocupació vinculats amb el Projecte d'Intervenció Integral de la Serra d'en Mena han possibilitat la contractació de 39 persones en 2007, totes elles veïnes de la zona sud: dos tècnics de grau superior, dos auxiliars administratius, un expert docent, un educador de grau mitjà, onze oficials de primera de manteniment i vint-i-dos peons de manteniment.

Cohesió social

La cohesió social requereix un treball de promoció de valors i situacions que afavoreixin la convivència, la participació ciutadana i la integració. El Projecte d'Intervenció Integral de la Serra d'en Mena ofereix diversos programes que aprofundeixen en aquests àmbits. És el cas de “Ella, jo i la immigració”, una proposta que té com a objectiu treballar i garantir la igualtat d'oportunitats de les dones. Consisteix a un taller itinerant que ofereix la possibilitat d'abordar el tema de la immigració des de la pròpia història i des del propi itinerari personal, familiar i social. Existeix a més un altre programa de mediació que permet intervenir en les comunitats de veïns, immobles i comerços per donar a conèixer i oferir serveis d'arbitratge i resoldre situacions de distorsió de la convivència. Es treballa en escenaris que podrien distorsionar la convivència i s'ofereixen respostes preventives que s'anticipen a possibles problemes quotidians. La Llei de Barris preveu un sistema de participació ciutadana que s'ha traduït, a Santa Coloma, en la creació de la Comissió de Treball Serra d'en Mena, un espai d'encontre i de debat per informar i assolir el consens necessari en temes estratègics. La comissió està formada pels membres dels consells territorials dels districtes V i VI, que aglutinen als quatre barris abans esmentats. De manera periòdica, les entitats, les associacions de veïns i alguns ciutadans a títol individual es reuneixen amb tècnics municipals per conèixer l'estat dels projectes, plantejar iniciatives i ser consultats abans de començar una nova actuació al barri.

Integració social

L'exclusió social és un fenomen que estigmatitza a les persones i als territoris que ho pateixen. Treballar per la inclusió social d'aquestes persones suposa destinar més recursos i eines per canviar aquesta realitat. D'aquesta necessitat sorgeix el Observatori Permanent de l'Exclusió Social, un sistema d'informació que, a través d'una aplicació estadística, mesura l'abast i l'evolució de les desigualtats socials i els processos d'exclusió. Avui, en qualsevol municipi és fàcil trobar ciutadans de diverses nacionalitats, que parlen llengües diferents, practiquen cultes religiosos diversos i provenen d'altres sistemes de valors i tradicions. En aquest context, el Pla de la Convivència, un plantejament estratègic que va néixer el 2001 després d'un ampli procés de participació ciutadana, és la base sobre la qual graviten les polítiques d'integració. El Pla treballa per fer compatibles la salvaguarda de drets i els compliments dels deures ciutadans, amb uns nivells de qualitat de vida adequats. Per fomentar un marc de convivència positiu neix la Xarxa de Transmissió de Valors i Missatges Positius, que es compromet especialment a transmetre informació veraç, objectiva i contrastada en relació amb les percepcions negatives i estereotips cap a la convivència. En l'actualitat són ja 186 ciutadans a títol individual i 33 entitats colomencs els participants en aquesta Xarxa. Un mitjà on la transmissió de valors és important és l'escola. El Pla educatiu de l'entorn és així un referent clau per a la cohesió social a partir de l'educació intercultural i la consolidació del català com llengua d'ús habitual en els centres. El mateix passa amb l'Aula de Salut per a Mares i Pares, on s'imparteixen tallers participatius.

Dinamització comercial

La reactivació econòmica i comercial és finalment un altre dels grans eixos sobre els quals s'assenta aquest projecte. Un dels èxits recents ha estat el Pla de dinamització comercial del Fondo, que va néixer impulsat per l'Ajuntament i la ACI. Actualment, aquest projecte està dirigit per l'Associació de Comerciants del Fondo a partir d'uns objectius compartits: minimitzar la fuga de despesa comercial dels residents del barri; evitar la desaparició de les petites i mitjanes empreses comercials de la zona; potenciar i donar a conèixer la seva oferta comercial; millorar l'entorn; potenciar i millorar la concentració i la continuïtat comercial, etc. El pla se sustenta sobre tres bases: un projecte de comunicació i publicitat, un servei al consumidor plantejat des de la difusió de la informació i l'animació comercial i la creació d'una marca de referència. El comerç és el motor de la nostra ciutat i un sector estratègic de la seva economia. Els últims anys s'ha descobert com un instrument ideal per impulsar dinàmiques d'integració i de cohesió social. En els plans de futur de l'Ajuntament, figura, de manera privilegiada, seguir treballant per millorar els nivells d'ocupació, formació , integració i cohesió d'aquests barris.