L' 1 de maig és dia festiu per als establiments comercials

L'Ajuntament comunica que no està permesa l’obertura generalitzada dels establiments del municipi.

Amb motiu de les diverses consultes que vàrem rebre a  l’ajuntament referent a l’obertura dels comerços el proper dia 1 de Maig, comuniquem que no està permès l’obertura generalitzada dels establiments del Municipi
En aquest sentit recordem que són 8 festius per a l'any 2014 que es determinen mitjançant l'Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer, en que tots els comerços poden romandre oberts al públic. Aquests festius són: 5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre i 6, 8 i 21 de desembre, més 2 festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal i que a l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb consens amb les associacions més representatives varen acordar els dies 14 i 28 de desembre de 2014 .

Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i la venda de combustibles i carburants, no tenen cap limitació per determinar l'horari d'obertura dels seus establiments al públic.
Tampoc tenen cap limitació els establiments de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial, sempre que la superfície de venda no superi l'establerta per reglament per al format d'autoservei (150m2), com a màxim, i tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació. Aquests establiments tenen l'obligació d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

Les botigues de conveniència són establiments comercials amb una superfície de venda inferior a 500m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre tots i cadascun dels següents grups d'articles: -llibres, diaris i revistes-; -productes d'alimentació; -discos i vídeos-; i -joguines, regals i articles diversos-. Aquests establiments han de romandre oberts al públic divuit hores al dia com a mínim. Aquests establiments també hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

Recordar que els establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies: horari general d'obertura al públic un màxim de 12 hores diàries, entre les 7'00h i les 22'00h, de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar diumenges i festius no específicament autoritzats. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis: horari d'obertura lliure.