INTERVENCIÓ COMPLETA DE L’ALCALDESSA NÚRIA PARLON

PROGRAMA DE MESURES PER A LA MODERNITZACIÓ, EFICÀCIA I TRANSPARENCIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

 

L’actual situació de crisi econòmica a més de l’impacte greu sobre les economies familiars i empresarials, ha agreujat les dificultats de les administracions públiques per fer front als serveis que la ciutadania rep, i molt especialment ha agreujat les dificultats dels ajuntaments, mancats també d’un sistema de finançament adequat i proporcional als serveis que presten.

Si racionalitzar les administracions públiques i dotar-la d’eficàcia ja és una necessitat permanent, en l’actual situació és una prioritat absoluta per tal d’alliberar el màxim de recursos i destinar-los a atendre aquestes noves necessitats.

A Santa Coloma de Gramenet, a més, l’aixecament del secret del sumari en el procediment conegut com a “Operació Pretòria” ha permès conèixer determinades conductes i pràctiques que provoquen el més ferm rebuig a la ciutadania, als empleats públics i als membres electes de l’Ajuntament, formin part de l’equip de govern o de l’oposició i que requereix de modificacions específiques per corregir-les.

En aquesta direcció ja s`han introduït alguns canvis:

 1. Cessar als tres directors gerents que formaven l’equip directe i de confiança de l’anterior Alcalde, retornant a les persones que ocupaven aquests càrrecs als seus llocs de treball, doncs aquestes persones des dels seus alts càrrecs tenien la responsabilitat, si més no administrativa, pels fets succeïts i, en conseqüència, no gaudien de la meva confiança.
 2. Nomenar un únic gerent en substitució dels tres càrrecs cessats, sota la dependència directa de l’Alcaldia.
 3. Posar fi a l’exercici conjunt de funcions d’Intervenció i de funcions directives de confiança, separant la Direcció dels Serveis Econòmics de la Intervenció.
 4. Altres canvis, menors però també adreçats a ordenar adequadament l’activitat administrativa, com la substitució de la Direcció de Recursos Humans, o l’assignació de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament a la Secretaria (lloc d’habilitació estatal).
 5. Per la seva banda, l’arribada d’un funcionari públic de carrera i habilitat estatal a la Intervenció de l’Ajuntament ha permès professionalitzar i normalitzar el desenvolupament de les funcions d’Intervenció.
 6.  La Junta de Govern Local, òrgan de decisió administrativa màxim de l’equip de govern, ha estat i està oberta a la presència de tots els grups municipals que vulguin assistir, posant així en pràctica una mesura que abans no s’havi fet en cap altre Ajuntament de tot l’Estat i que permet, si així volen els grups municipals, un control exhaustiu de l’activitat de l’Ajuntament.
 7. S’han encarregat i es duen a terme les auditories i informes que permeten aclarir la gestió practicada a determinats expedients municipals.
 8. Han estat suspesos els projectes que no comptaven amb prou grau de consens ciutadà per al seu impuls i desenvolupament.

Transcorreguts sis mesos, podem afirmar que es confirma la correcció de les mesures adoptades en el seu moment, al temps que estem en condicions d’aplicar un nou conjunt de mesures que afecten als següents apartats:

 1. Reforçar l’observança dels sistemes legals de fiscalització i control de l’activitat administrativa.
 2. Millorar el sistema de contractació d’obres i serveis a l’Ajuntament i les empreses municipals.
 3. Millorar el sistema de selecció i promoció del personal al servei de l’Ajuntament i de les empreses municipals.
 4. Obrir expedients en l’àmbit laboral que permetin determinar les conductes que presumptament hagin infringit les normes.    
 5. Crear una comissió de seguiment, amb presència de tots els grups municipals, per garantir la defensa dels interessos de l’Ajuntament.

Reforçar l’observança dels sistemes legals de fiscalització i control de l’activitat administrativa.

 1.  PLA D’AUDITORIES I CONTROL FINANCER. L’article 220 de la llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que el control financer a efectuar per la intervenció, mitjançant auditoria, motivarà un informe que haurà de ser enviat al Ple per al seu examen. A proposta de la Intervenció s’aprovarà un Pla d’Auditories i Control Financer  que determini la forma de portar a terme el control financer. Aquest Pla sotmetrà a un control mitjançant tècniques per comprovar la adequada utilització dels fons públics, i el seu resultat serà traslladat al Ple de l’Ajuntament i a la ciutadania per tal d’aportar plena transparència en l’ús dels fons públics.
 2. FISCALITZACIÓ PLENA POSTERIOR DEL EXERCICIS La Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix que correspon a la intervenció el control intern en la triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia. La modalitat de control establert per a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet segons les Bases d’execució del pressupost és la modalitat de fiscalització prèvia que ha de ser complementada a amb una fiscalització completa posterior, mitjançant tècniques d’auditoria. Del resultat es traslladarà un informe al Ple de l’Ajuntament. El resultat igualment serà publicat a la pàgina web de l’Ajuntament.
 3. INFORMACIÓ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. La Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix en el seu article 205 que una de les finalitats de la comptabilitat pública és : “ i) Rendir la información económica y financiera que sea necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de gestión”. L’esmentada llei estableix a l’article 207 “La intervención de la entidad local remitirá al Pleno de la entidad, por conducto de la presidencia, información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesoreria por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca.” El Ple del mes de Juny serà la primera ocasió en la qual es dugui a terme aquesta novetat. La informació serà igualment exposada en la nostra pàgina web per al control per la ciutadania.

Millorar el sistema de contractació d’obres i serveis a l’Ajuntament i les empreses municipals.

 1. Creació d’un servei central de contractació, amb capacitat per a la gestió, control i supervisió de tots els processos de contractació administrativa, per tal que els serveis finalistes promotors de la contractació es limitin a l’elaboració dels plecs, dels informes tècnics i al seguiment tècnic de l’execució del contracte, segregant de les funcions tècniques les corresponents al procediment de contractació i al control econòmic de la mateixa.
 2. Modificació dels plecs de condicions administratives per reduir els criteris consistents en judicis de valor en la contractació d’obres i serveis, tot afavorint els criteris de selecció objectiva o els criteris quantificables.
 3. Utilització dels sistemes de catàleg i homologació dels productes, per a la contractació de bens mobles i resta de productes incorporats als catàlegs de proveïdors de les administracions públiques.
 4. Malgrat que la normativa vigent estableix com a contractes menors, no subjectes a fiscalització, aquells que no superen el límit de 18.000 euros i 50.000 euros pels contractes de serveis i obres, respectivament, l’Ajuntament establirà les següents restriccions:
  • 1.     Els contractes d’import unitari superior a 6.000 euros necessitaran per a la seva aprovació l’elaboració de plecs administratius, un mínim de tres ofertes i l’elaboració del corresponent informe d’avaluació. Aquests contractes quedaran subjectes als procediments de fiscalització establerts a les Bases d’Execució del Pressupost. 
  • 2.     Quan per contractes menors successius un proveïdor acumuli al llarg del mateix exercici la quantitat de 18.000 euros, els serveis hauran d’emetre informe justificatiu i la contractació estarà sotmesa a autorització expressa.
 5. Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de la totalitat de les licitacions, de les empreses presentades, del resultat de la licitació i dels informes que continguin les raons o motivacions de l’adjudicació efectuada.
 6. Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament del llistat de proveïdors d’obres i serveis de l’Ajuntament, amb expressió del nom de l’empresa, nombre de contractes adjudicats al llarg del mateix exercici i import total pagat per l’Ajuntament en virtut d’aquests contractes.
 7. Elaboració d’un informe semestral del servei de contractació al Ple de l’Ajuntament, mesura que serà una novetat absolutament nova que a data d’avui no practica cap Administració.

Millorar el sistema de selecció i promoció del personal al servei de l’Ajuntament i de les empreses municipals

 1. Ampliar la publicitat de les convocatòries, afavorint la màxima igualtat d’oportunitats mitjançant la publicació a la web municipal en lloc destacat de tota la informació relativa a les bases, places, terminis, temaris i resta d’informació rellevant.
 2. Difusió de les convocatòries de selecció mitjançant el trasllat als col·legis professionals, servei d’ocupació o qualsevol altra sistema que garanteixi la màxima difusió entre la ciutadania.
 3. Assegurament de la imparcialitat i professionalitat dels membres dels tribunals, més enllà de les previsions legals, ampliant l’obligació d’abstenció i exigint requisits més rigorosos per formar part dels mateixos.
 4. Establir sistemes de concreció de les proves a realitzar pels aspirants que per la seva immediatesa i subjecció a regles d’atzar impedeixin que per la vulneració del secret cap aspirant pugui conèixer-les abans del moment de realització de les proves.
 5. Aplicació els principis i normes de selecció del personal públic a les empreses municipals, malgrat no sigui obligatori legalment, així com aquest conjunt de mesures addicionals.

Obrir expedients en l’àmbit laboral que permetin determinar les conductes que presumptament hagin infringit les normes.

A la vista dels anàlisis efectuats pels serveis municipals, analitzades les informacions rebudes desprès de l’aixecament del secret del sumari en el procediment conegut com a “Operació Pretòria”, apareixen conductes que en principi poden constituir infraccions greus de la normativa laboral.

Són dos tipus de conducta que es poden sintetitzar en les presumptes irregularitats comeses en matèria de contractació d’obres i serveis municipals, d’una banda, i d’altra en la presumpta comissió d’irregularitats en matèria de selecció i provisió de personal.

Correspon, a la vista de la informació disposada fins ara, obrir expedients sancionadors als següents empleats en règim laboral, que han estat imputats pel Jutjat:

 • a)     Pascual Vela Lascuevas, ex director gerent de serveis de l’Ajuntament, per la seva possible implicació en l’alteració dels resultats de la contractació d’obres i serveis i per la seva possible implicació en l’alteració de les proves selectives d’accés a la funció pública de l’Ajuntament.
 • b)     Lluís Falcón Gonzalvo, ex director gerent de projectes de l’Ajuntament, per la seva possible implicació en l’alteració dels resultats de la contractació d’obres i serveis i per la vulneració del règim d’incompatibilitats vigent per als empleats públics.

La instrucció de l’expedient serà a càrrec d’un despatx professional extern a l’Ajuntament especialitzat en dret laboral, el qual haurà de proposar les mesures disciplinàries que corresponguin, a la vista dels fets investigats.

 Crear una comissió de seguiment, amb presència de tots els grups municipals, per garantir la defensa dels interessos de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ja va comparèixer, com acusació particular, al procediment penal instruït pel Jutjat Central núm. 5.

He ordenat als nostres advocats que siguin especialment atents per comprovar, al procediment, si s’han produït danys econòmics per a l’Ajuntament i en aquest cas que prioritzin en el procediment penal la recerca dels mecanismes que calguin per rescabalar la ciutat dels danys.

Aquesta activitat, la vigilància dels interessos de l’Ajuntament en el procediment, és un objectiu de ciutat en el que tota la ciutadania i tots els grups municipals hem de coincidir.

Per aquesta raó constituirem una comissió de seguiment formada per tots els grups municipals que així ho desitgin, que periòdicament rebrà la informació de l’advocat o advocadessa que defensi els interessos municipals en el procediment i debatrà les opcions que calguin en cada fase del mateix. Aquesta proposta, que sapiguem, tampoc no ha estat encara practicada en cap Ajuntament.

En definitiva, és un conjunt de mesures que pretén millorar per fer front a una situació econòmica complexa i difícil per als ciutadans i per a les administracions prestadores de serveis a la ciutadania, que intenta portar la transparència a tots els àmbits de l’activitat municipal, molt especialment a tots aquells que tenen a veure amb l’activitat econòmica, la concurrència i la competència entre els contractistes de l’administració, que considera la informació a la ciutadania com la principal i més efectiva eina, que convida a tots els grups municipals a incorporar-se a la tasca de fer més efectius els recursos dels ciutadans i que estableix les bases necessàries perquè ningú no torni a desviar a Santa Coloma de Gramenet les finalitats que ha de complir una administració.

Santa Coloma de Gramenet, 22 de juny de 2010