Es liciten les obres del carrer Menorca

Es preveu enllestir l’adjudicació abans que finalitzi l’any.

La Junta de Govern Local ha endegat la licitació de les obres al carrer Menorca amb una superfície total d’actuació és de 6.439 m2 i un pressupost de  416.558,17 € (IVA inclòs). Es preveu enllestir l’adjudicació abans que finalitzi l’any.

El projecte d’urbanització del c/Menorca inclou la demolició de la calçada, actuacions en voreres, embornals i tapes de serveis; estesa de capes d’aglomerat, i pintura de la senyalització horitzontal.

Pel que fa a les actuacions a les voreres, els treballs consistirien a fer voreres en trams on actualment no n’hi ha; incrementar l’amplada d’algunes  per a una millor accessibilitat i mobilitat; suprimir d’altres per adaptar zona d’aparcament, i per últim modificar voreres existents per fer-les remuntables .

El reforç del paviment actual es farà mitjançant l’estesa de dues capes d’aglomerat asfàltic i una estesa final i recobriment d’una capa de rodament.