Els expedients disciplinaris oberts a dos treballadors municipals implicats en el cas Pretòria dictaminen el seu acomiadament

La instrucció ratifica que van realitzar conductes constitutives de faltes molt greus.

Arrel l’aixecament del secret del sumari en la causa coneguda com a Operació Pretòria, el govern municipal de Santa Coloma de Gramenet va acordar obrir expedients disciplinaris als empleats de l'Ajuntament que havien estat imputats pel Jutjat (senyors Pasqual Vela i Lluis Falcón), i encarregar a un despatx professional extern a l'Ajuntament (Bufet Vallbé, advocats) la instrucció de l'expedient. Finalitzada la instrucció, s’ha rebut la proposta de sanció de  l’intructor,  consistent en l'acomiadament dels dos treballadors subjectes a expedient disciplinari.  

La incoació dels expedients disciplinaris s’ha realitzat per tal de determinar la veracitat i l’abast dels fets, que podrien donar lloc a responsabilitat disciplinària per trasgressió de la bona fe contractual i l’abús de la confianza en el desenvolupament del seu treball.

I concretament :

  1. La relació amb persones alienes a l’Ajuntament, amb motiu de fets o actuacions en les quals s’hauria d’haver guardat reserva absoluta, i que denoten una transgressió de la bona fe contractual i un abús de la confiança amb l’Ajuntament.
  2. La realització d’actuacions amb altres persones, que poden suposar l’alteració del resultat de processos selectius, facilitant el coneixement de les proves que el tribunal practicaria, i intervenint davant dels òrgans de selecció per aconseguir com a resultat afavorir a una persona.


La conducta imputada contra el Sr. Pasqual Vela es concreta en els càrrecs següents:

Primer: haver-se relacionat de manera constant i habitual amb persones alienes a l’Ajuntament, amb motiu de fets o actuacions en les quals hauria d’haver guardat reserva absoluta, i que denoten una transgressió de la bona fe contractual i un abús de confiança amb l’Ajuntament; actuació que, a més a més, ha causat importants danys al mateix.  Aquesta conducta ha implicat la prevalença de la condició d’empleat públic per obtenir un benefici per altres persones.

Segon: acordar amb altra persona l’alteració de processos selectius, facilitant el coneixement de les proves que el tribunal practicaria i intervenint davant dels òrgans de selecció, per aconseguir com a resultat que la persona afavorida guanyés les oposicions. Així mateix, informar a tercers del resultat d’unes proves d’oposició de terceres persones.
 

La conducta imputada contra el Sr. Lluis Falcón es concreta en els càrrecs següents:

Primer: que s’ha relacionat de manera constant i habitual amb persones alienes a l’Ajuntament, amb motiu de fets o actuacions en les quals hauria d’haver guardat reserva absoluta, facilitant informació i ajudant en actuacions particulars, que denoten una transgressió de la bona fe contractual i un abús de confiança amb l’Ajuntament, actuació que, a més a més, ha causat importants danys al mateix.

Segon: que ha vulnerat la normativa d’incompatibilitats, per haver efectuat activitats professionals sense haver sol·licitat la declaració prèvia d’incompatibilitats, i ha prestat serveis per empreses amb les quals estava en contacte i relació en l’exercici de les seves activitats professionals en l’Ajuntament. També, estretament vinculat als mateixos fets, el no haver-se abstingut de participar en processos en que s’han adjudicat obres a l’empresa amb la qual havia col·laborat.

Per tant, avui s’ha informat als senyors Pasqual Vela i Lluis Falcon de la resolució d’acomiadament dels expedients disciplinaris,  donant-se per extinguida la seva relació amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. D’aquesta resolució es donarà compte en la propera sessió del ple municipal.

L'acomiadament dels senyors Vela i Falcón no suposa fer cap judici sobre el procediment penal. La sanció laboral és aplicable per les accions realitzades i posades de manifest per les converses telefòniques i la resta de proves del sumari, siguin o no conductes delictives.

La decisió és la conseqüència del conjunt de mesures aplicades per a la millora, la modernització, l’eficàcia i la transparència de l’administració municipal, impulsades per l’alcaldia,  que inclou la investigació i correcció de conductes no adequades a les institucions públiques. És, igualment, el resultat del compromís assumit per l'alcaldessa, Núria Parlon,  i tot el govern municipal, de treballar per recuperar i enfortir la màxima confiança de la ciutadania colomenca en el seu Ajuntament.