El Ple reclama de la Generalitat inversions als equipaments escolars i s’uneix a les reivindicacions del 8M

La demanda a la Generalitat de que faci realitat la inversió econòmica que necessita la comunitat educativa de Santa Coloma de Gramenet per garantir una educació de qualitat als centres escolars i la reclamació de l’Ajuntament, també a la Generalitat, dels quinze milions d’euros que la ciutat ha pagat dels pressupostos municipals en obres necessàries a les escoles des de l’any 2008, ha destacat com a tema de moció aprovada a la sessió ordinària del Ple municipal del mes de febrer, que s’ha celebrat el dilluns 24.

La proximitat de la data del 8 de Març, com a jornada internacional de reivindicació en defensa dels drets de les dones, ha protagonitzat bona part de les intervencions del Ple. Algunes entitats locals de dones s’hi han afegit al compromís de continuar treballant cap a la igualtat de gènere, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones.

Altres temes d’especial interès de l’ordre del dia del Ple d’avui han estat la modificació puntual del Reglament Orgànic Municipal (ROM), i l’aprovació del Pla general d’inspecció fiscal per al 2020 i del text de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) a l’Eix Bruc.

Més inversió per una educació de qualitat

Han estat els grups municipals del PSC i de Ciutadans els que han presentat al Ple una moció per reclamar a la Generalitat les inversions necessàries per al desenvolupament d’una educació de qualitat als equipaments escolars de la ciutat. La moció finalment  ha estat aprovada amb els vots favorables del PSC, Ciutadans i ECP, i l’abstenció d’ERC. Del contingut del document s’extrau que la demanda municipal es concreta en aquests punts bàsics:

-Que hi hagi una dotació econòmica per a la redacció dels projectes d’obra dels edificis definitius de l’Escola Santa Coloma i de l’Institut Santa  Coloma.

-Que la posada en marxa dels nous instituts-escola estigui acompanyada d’una partida pressupostària que permeti l’ampliació i la millora dels espais educatius dels centres i la seva adaptació al nou model de centre.

-Que es prioritzi la renovació i la posada al dia de les escoles Joan Salvat Papasseit, Rosselló Porcel i de l’Escola d’Educació Especial Josep Sol.

-Que es faci realitat l’obra pendent a l’Escola Serra de Marina de connexió entre els dos edificis del centre i la posada en marxa d’un ascensor.

S’hi fa constar també a la moció que el disseny dels edificis i dels espais d’ús escolar es faci de manera participativa amb la comunitat educativa.

Amb l’acord avui, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet reclamarà també a la Generalitat l’import de la inversió municipal que s’ha fet en reparacions i obres necessàries a les escoles de primària de la ciutat des de l’any 2008. Actuacions que formen part de les competències de la Generalitat en matèria educativa i que estan valorades en 15 milions d’euros.

Per l’eradicació de la violència masclista

Amb motiu del proper 8 de març, Dia internacional dels drets de les dones, els grups municipals del PSC, ECP i ERC han presentat mocions sobre aquest tema, prosperant la presentada pel PSC.

Al document aprovat, es manifesta el compromís de l’Ajuntament amb la lluita per l’eradicació de la violència masclista, la fi de la precarietat laboral i la bretxa salarial, la defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones i l'abolició de la prostitució i del tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.

Una vegada més, el Ple s’ha compromès a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat de gènere, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones, per eradicar la bretxa salarial i les segregacions horitzontals i verticals que es donen al mercat ocupacional al nostre municipi i a instar els grups parlamentaris representats al Congrés dels i les Diputades l'aprovació d'una Llei d'igualtat laboral.

La moció inclou demanar als Grups Parlamentaris representats al Parlament de Catalunya que refermin el seu compromís en la lluita contra la violència masclista i aprovar, amb els recursos necessaris, un Pacte català contra la violència de gènere, així com lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació sexual, pornografia, publicitat sexista...).

Modificació puntual del ROM

El Ple municipal ha aprovat avui, per unanimitat dels quatre grups municipals, una modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal d’introduir l’assistència i el vot a distància dels i les regidors i regidores als òrgans col·legiats municipals en casos determinats.

L’acord modifica l’article 36 del ROM, en el sentit que quan les persones que formen el Consistori gaudeixin d’un permís de maternitat o paternitat, o pateixin una malaltia greu que els impedeixi l’assistència personal a la sessió, podran assistir a distància a les sessions plenàries, sempre i quan s’asseguri, per mitjans electrònics (telefònics, audiovisuals, i altres), a efectes de la fe pública, la seva identitat, el contingut de les seves manifestacions, el sentit del seu vot-o la seva abstenció-, la intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant tota la sessió.

Pla anual d’inspecció fiscal

A la sessió del Ple de febrer s’ha aprovat el Pla general d’inspecció fiscal corresponent a l’actual exercici 2020; un document que inclou el control tributari i les estratègies i objectius de les diverses actuacions inspectores que realitzarà l’Ajuntament durant aquest any.

Modificació puntual del PGM a l’Eix Bruc

El Ple ha aprovat també avui (amb el vot favorable del grup municipal del PSC i l’abstenció dels grups d’ERC, Ciutadans i ECP) el Text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) dels sectors 2 i 3 de l’Eix Bruc, una operació de transformació urbana al barri del Fondo, que proposa connectar l’edifici del Mercat d’aquest barri amb la veïna ciutat de Badalona, prolongant la traça del carrer del Bruc, amb dues actuacions emblemàtiques, la plaça d’Alfonso Comin, amb dos nous edificis d’habitatge protegit que li donen front (un gairebé acabat i l’altre en projecte) i l’actuació denominada Sant Pasqual, que ha de resoldre el tram final del carrer del Bruc fins al carrer de la Circumval·lació.
 
L’Institut Metropolità de Promoció del Sòl (Impsòl), a instàncies de l’Ajuntament, ha promogut un concurs d’idees per a la millora de l’ordenació i la definició dels futurs usos. Per tal d’adequar el planejament vigent a la proposta d’ordenació guanyadora s’ha tramitat la modificació de planejament acordada avui al Ple.

Es proposa un jardí urbà, de 1.980 m2 de superfície. Amb un equipament que, situat al centre, resol el condicionant topogràfic i garanteix l’activació de l’ús públic. S’aconsegueixen 500 m2 de sostre destinats al Casal del Fondo Alt i al Centre Infantil  i Juvenil del Fondo. En conjunt, 8.200 m2 de sostre d’habitatge protegit (107 habitatges), amb la possibilitat de destinar 2.000 m2 de sostre a usos comercials 

Mocions aprovades:

  • Moció per reclamar inversions als equipaments escolars de Santa Coloma de Gramenet.
  • Moció amb motiu del dia 8 de març, Dia internacional de les dones.
  • Moció per la retirada de les mines del territori sahrauí i en defensa del poble sahrauí.