El Ple municipal es declara contrari a la nova llei estatal d’administració local

L’Ajuntament colomenc formalitza conflicte contra una llei que considera que retalla competències municipals i en defensa de l'autonomia dels ajuntaments.

La sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de febrer, celebrada avui, ha acordat, entre altres temes, formalitzar conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles 1er i 2on de la llei aprovada el 27 de desembre passat pel Govern de l’Estat espanyol sobre la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). També, destaquem que a la sessió ha estat aprovada una moció, davant les informacions de tancament i trasllat de l'oficina local de la Tesoreria General de la Seguridad Social, per tal que el Ministerio de Empleo mantingui aquesta prestació a la ciutat  de Santa Coloma.


Amb els vots favorables de L’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU) i de Gent de Gramenet; l’abstenció de PxC i el vot contrari del PP,  el Ple municipal  ha acordat iniciar la tramitació per a formalitzar conflicte en defensa de l'autonomia local, contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013 de 27 de desembre de 2013, de Racionalización i Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de desembre de 2013).


Al text acordat es diu que les persones que formem el Consistori de Santa Coloma de Gramenet "volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania (...) aquesta llei afecta a la quotidianitat i necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals..."


El Ple ha acordat també:


Conveni per als serveis d'ajuts a la llar
En el marc del conveni ja establert entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya per a la gestió del servei d'atenció domiciliària, s'ha aprovat la modificació de l’acord per tal d’adequar-lo a les noves necessitats i realitats socials. Així,  com a resultat de l’ampliació de l’acord, s’incrementaran les hores de servei d’ajut a la llar i la flexibilitat d’aquestes, amb efectes de l'1 de gener de 2014 i, inicialment, fins al 31 de desembre de 2015.  El pressupost per fer front a aquest conveni de dos anys és de 4, 3 milions d'euros.


Subvenció de la Comissió Europea
A la sessió d'avui també s'ha acceptat una subvenció de 132.028 euros de la Comissió Europea per a la implantació a la ciutat en els propers tres anys del "Projecte Digipay4growth" on els governs, les PIME i els consumidors realitzen despeses a través d'un sistema de pagaments digital que estimula el creixement econòmic i la creació d'ocupació mitjançant l'augment de les vendes i l'accés a crèdits per a les PIME. Dins aquest projecte, que s’emmarca en l’actuació de promoció i millora del comerç i l’economia local, hi són altres ciutats com Granollers i institucions com la Universitat Pompeu Fabra.


Bonificació a La Colmena
En aplicació de les Ordenances Fiscals 1 i 2, referents a les bonificacions fiscals a activitats lligades a activitats d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de l'ocupació, el Ple ha aprovat, entre d’altres, la bonificació de les taxes per la llicència de obres de la nova seu de l’entitat La Colmena, situada al carrer de Francesc Viñas, 5. Aquesta entitat, que promou activitats esportives, socials i culturals, és avui dia la més antiga de la ciutat.


Ultimes dades del Padró
D'altra banda, s'ha donat compte de les dades corresponents a les rectificacions del Padró Municipal d'Habitants amb referència a 31 de desembre de 2012, que senyalen que la població de Santa Coloma de Gramenet en aquesta data és de 122.373 habitants. La tendència del Padró, amb dades comparatives d’anys anteriors, és d’estabilitat. La variació de la població colomenca respecte el 31 de desembre de 2011 és una disminució de 408 persones.


També al Ple s'ha aprovat (amb els vots favorables de tots els grups municipals i l’abstenció de GG) el Pla general d'inspecció fiscal municipal per a l'exercici 2014 i, d’altra banda,  l'autorització (aquest punt amb els vots favorables de l’Equip de Govern i els vots contraris de GG, PxC i PP) d’una operació de crèdit a llarg termini, per import de 10.903.059,55 euros, a subscriure per la societat municipal Gramepark SA. amb Caixabanc, per finançar la promoció de l’edifici ja construït al carrer del Dr. Ferran, 24, i per iniciar la seva comercialització i entrega d’habitatges a les persones adjudicatàries.


Mocions aprovades

A la sessió plenària s’han aprovat també les següents mocions:

  • Moció que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG davant les informacions del tancament i trasllat de l'oficina de la “Tesorería General de la Seguridad Social" de Santa Coloma de Gramenet, amb l'abstenció de PP i el vot favorable de PxC.
  • Moció que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG, amb motiu del dia 8 de març i contra la reforma de la Llei Orgànica s/10 de salud sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs amb els vots en contra de PP i PxC.
  • Moció que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, CiU i GG, pel control de l’execució i la creació d’una comissió de seguiment de les mocions i propostes ja aprovades pel Ple, amb el vot favorable de PxC i l'abstenció del PP
  • Moció que presenten els grups municipals d'ICV-EUiA de rebuig al pacte nacional de salut, aprovada amb els vots favorables de PSC i PxC.
  • Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA en contra de la modificació de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la justícia universal, aprovada amb els vots favorables de GG, PxC, PSC i CiU i amb el vot contrari del PP.