El Ple municipal aprova un reglament que permetrà crear horts urbans en alguns solars de la ciutat

L’aprovació inicial d’un reglament amb les normes d’ús i funcionament dels horts urbans municipals ha estat un dels punts destacats a la sessió ordinària del ple municipal celebrat aquest dilluns 31. També s’han aprovat, entre altres punts, dues ordenançes municipals destinades a la intervenció ambiental, de seguretat i salut pública i a la d’intervenció en espectacles públics i activitats recreatives.

A la sessió ordinària del Ple municipal del mes de març, celebrada aquest dilluns 31, s’ha donat compte i s’han aprovat diversos decrets d’alcaldia, entre els quals destaquem el de la liquidació del pressupost de 2013 de l’Ajuntament, l’Institut Municipal d’Esports i el Patronat Municipal de la Música. Del seu contingut, s’hi extrau que l’exercici s’ha tancat amb superàvit. En aquest sentit, l’informe econòmic destaca que també s’ha complert el ràtio de deute que fixa la Llei d’Estabilitat Pressupostària del govern central, amb un resultat del 71,6% , quan el límit legal és el 75%. La bona gestió pressupostària portada a terme també s’evidencia amb el termini mitjà anual de pagament que està aplicant l’Ajuntament als seus proveïdors, que es situa en 33 dies, molt per sota d’ajuntaments similars. 

D’altra banda, al Ple també s’ha donat compte de l’acompliment del Pla d’ajustament del quart trimestre de 2013, d’acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 4/2012. Els únics números negatius de l’esmentat Pla es troben a la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de la Música, que s’ha remarcat són deguts a l’impagament de la subvenció al centre per part de la Generalitat de Catalunya. Sobre aquest tema s’ha destacat que a dia d’avui, a nivell general, el deute de la Generalitat catalana amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet supera els 13 milions d’euros.

Al ple també s’ha donat llum verda a l’exercici d’accions judicials contra la Generalitat de Catalunya per la manca de pagament del Fons de Cooperació Local. En aquest sentit l’Ajuntament interposarà un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals. 

Canvis a diferents normatives municipals

A l’ordre del dia també s’ha donat el vistiplau a dues modificacions de normatives. D’una banda, s’ha fet l’aprovació inicial de les noves normes de funcionament intern del Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar per actualitzar-les segons el marc legislatiu actual. Un dels aspectes modificats ha estat la delimitació del públic al que es destina prioritàriament l’ús del centre i la participació en les activitats i serveis que s’hi ofereixen.

D’altra banda, degut a diferents modificacions de normatives supramunicipals -i en especial les realitzades per la Generalitat de Catalunya del passat 27 de gener- s’ha hagut de suprimir l’annex 4 de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. També s’ha procedit, amb l'abstenció de PP, PxC i GG, a l’aprovació definitiva de l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública, per adaptar-la a les diverses i importants novetats i modificacions en aquesta matèria que s’han realitzat en els darrer anys segons diferents normatives.

Aportacions al manteniment i conservació de les rondes

El ple ha aprovat per unanimitat l’esborrany de l’addenda al conveni signat al maig de 2012, de col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord, Aquest conveni, establert amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès, especifica que les administracions signatàries efectuaran aportacions anuals de recursos. En el cas de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’any 2014 haurà d’aportar a l’esmentat  concepte 24.909 euros.

Aprovació inicial del reglament d’ús dels horts urbans

L’aprovació inicial del Reglament regulador del règim d’ús i funcionament dels horts municipals -amb els vots favorables de PSC, ICV-EUiA, CIU i GG i PxC, i l'abstenció del PP- ha esdevingut uns dels aspectes més destacats del tram final del ple. L’Ajuntament està portant a terme totes les tasques necessàries per tal d’implementar al municipi un projecte d’agricultura urbana, aprofitant aquells solars que, com a conseqüència de l’actual crisi econòmica, no han tingut el desenvolupament urbanístic previst en el planejament, ni es preveu que es s’hi doni a curt o mitjà termini. 

L’esborrany de Reglament que regula el règim d’ús i funcionament dels horts urbans, el tipus de finques que poden ésser destinades a horts, la tipologia de parcel·les dins d’aquests horts (parcel•les destinades a usos socials i parcel•les destinades a usos comunitaris), les formes de gestió del servei, el termini de les llicències concedides per a l’ús dels horts, les obligacions dels titulars de les llicències, el règim sancionador pels casos d’incompliment del propi reglament, el règim d’adjudicació i formalització de les llicències i l’extinció de les mateixes.

El darrer punt de l’ordre del dia ha estat l’aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de neteja d’edificis, dependència municipals i centres docents per al període comprés des de l’1 de març de 2014 fins el 28 de Febrer de 2015.

Canvi al Grup Municipal Popular

Pel que fa a la composició dels grups municipals, al ple s’ha donat compte de la renúncia al seu càrrec del regidor del Grup Municipal del Partit Popular, Alberto Carreiras González.

Mocions aprovades

A la sessió plenària s’han aprovat també les següents mocions:

  • Moció presentada per ICV-EUiA, GG, PSC i CIU en suport a la Plataforma en defensa de l'Ebre (PDE) i a la lluita pels cabals ambientals. Vots en contra de PP i PxC.
  • Moció presentada per ICV-EUiA i PSC per a la defensa dels serveis públics en el marc de la campanya per una Catalunya socials que reconegui els drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes. Vots a favor de GG, CIU i PxC. Vot en contra del PP.
  • Moció presentada pels grups municipals de CiU i PSC, de suport a un model propi de comerç i de rebuig a la llei de garantia de la unitat de mercat. Vos a favor de GG i ICV-EUiA. Vot en contra del PP.
  • Moció presentada per GG en defensa de l'Assemblea Nacional Catalana, la lliberta d'expressió, de manifestació i de reunió. Vots a favor de CIU i ICV, abstenció del PSC i vot en contra del PP.