El Ple defensa les pensions públiques, facilita l’accés dels joves a l’habitatge i aprova la reducció de tarifes per als mercats municipals i de venda no sedentària

Al Ple ordinari de març, celebrat aquest dilluns 22,’s’ha donat llum verda a la modificació del PGM per a dotar de nous habitatges -en règim de lloguer assequible- per a joves al Complex Oliveres, i facilitar així l’accés a l’habitatge a aquest col·lectiu. S’ha aprovat la reducció en les tarifes a aplicar als mercats municipals i als mercats de venda no sedentària inclosa en el Pacte local per a la reconstrucció. S’ha fet una declaració institucional que ratifica el Manifest del 8 de març, Dia Internacional de les Dones del Consell de les Dones per a la Igualtat. I també s’ha aprovat una moció que reclama la revalorització anual de les pensions d’acord amb un IPC real.

El Ple ha aprovat de forma provisional la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a l’obtenció d'habitatge dotacional per a joves al Complex Oliveres. L’objectiu principal de la modificació és la d’ampliar els usos de l’equipament per tal d´aprofitar una part de l’edificació existent i sense ús, situada sota el camp de futbol de les Oliveres, a allotjament per a joves, amb la possibilitat de destinar la planta baixa a estàncies ocasionals com a residència per a estudiants o esportistes. Aquest canvi en cap cas representaria una disminució de l´equipament esportiu existent

Els nous habitatges es destinaran a règim de lloguer assequible per a joves, per facilitar a aquest col·lectiu l’accés a l'habitatge i la seva emancipació dins la ciutat. En total, seran 2.475 m2 que possibiliten la construcció d’entre 16 i 20 habitatges, mentre que entre 200 i 500 m2 seran espais comuns.

Serà la primera promoció d’aquest tipus destinada a joves a Santa Coloma. Donada la necessitat d’aquest tipus d’habitatge públic, s’ha canviat el planejament inicial que preveia una residència per a esportistes.

Defensa de les pensions públiques

Entre les mocions aprovades destaca la presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem de suport a la Plataforma SOS-Gent Gran Marea Pensionista Gramenet en defensa de les pensions públiques en la que es demana al govern central, entre altres qüestions, que es garanteixi per llei la revalorització de les pensions d’acord amb l’IPC real i anual, i la realització d'una auditoria dels comptes de la Seguretat Social, perquè "la ciutadania tingui una imatge fidedigna de la situació d’aquest ens”.

També s’ha donat llum verda a una moció del PSC per aprofundir en els drets de les persones transsexuals i desestigmatitzar la diversitat transgènere combatent la misogínia patriarcal.

Altres mocions aprovades demanen la preservació de l’ordre públic democràtic i suport pels Mossos d’Esquadra –presentada pel PSC- i la millora de la Xarxa de Vigilància Metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona –presentada per PSC i ERC-.

Manifest del 8 de març

El Ple ha ratificat en forma de declaració institucional el Manifest del Dia Internacional de les Dones del Consell de les Dones per a la Igualtat.

Aquest manifest reclama lideratges feministes per a impulsar unes polítiques públiques més inclusives i justes que permetin afrontar les crisis i el canvi de paradigma patriarcal que la societat reclama, i acabar amb qualsevol forma de discriminació a la qual s'enfronten les dones en els diferents àmbits de la vida pública i privada.

També remarca l’exigència de lluitar fins a aconseguir el dret de totes les dones i nenes a una vida lliure de violència, fins a acabar amb la misogínia, la cultura de la violació, la hipersexualització, l’explotació sexual, l’assetjament, els feminicidis i tota pràctica que vulneri la vida, la integritat i els drets humans de les dones. I per acabar exigeix la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió en la vida política, econòmica, social i cultural.

Per últim, s'insta al nou govern de la Generalitat a dur a terme una aposta decidida en la qual la defensa dels drets de les dones i la lluita contra tota manifestació de desigualtat estigui al centre de la seva proposta política, i dotar-se dels recursos necessaris per al desplegament de les polítiques feministes i particularment a aquelles actuacions adreçades a combatre les violències patriarcals. Al Govern de l’Estat se'l insta també a ampliar la dotació de recursos destinats al desplegament del Pacte d’Estat contra la Violència Masclista.

Reducció en les noves tarifes a aplicar als mercats municipals i als mercats de venda no sedentària

El Ple ha donat per finalitzat el tràmit administratiu per aprovar definitivament en les ordenances fiscals de l’exercici 2021, les noves tarifes a aplicar als mercats municipals i als mercats de venda no sedentària.

L’aprovació inicial va estar exposada al públic durant 30 dies hàbils i com no s’han presentat reclamacions esdevé aprovada definitivament, excepcionalment, amb efectes 1 de gener de 2021.

Concretament, per aquest any 2021, les tarifes a pagar per les “parades” de venda no sedentària (seran un 50% inferior a les pagades l’any 2019 i les taxes que han de pagar els concessionaris dels mercats municipals (Sagarra, Singuerlin i Fondo) es reduiran en un 10% respecte a les de l’any 2020.

La majoria d’aquestes mesures estaven incorporades al Pacte local per a la reconstrucció econòmica, social i cultural aprovat per unanimitat per aquest plenari, algunes amb efectes únicament per l’any 2020, però vista l’evolució de la pandèmia cal valorar la necessitat d’implementar-les com a mínim també per l’any 2021.

D’altres temes tractats

El Ple ha donat compte de les liquidacions pressupostàries de l’exercici 2020 de l’Ajuntament i el Patronat Municipal de la Música i de l’informe de fiscalització del mateix any. També s’ha donat compte al plenari del control finances de les subvencions dels exercicis 2016, 2017 i 2018, amb un número resultant de certificacions negatives molt residuals.

Així mateix, el Ple ha reassignat crèdits pressupostaris del servei de manteniment d’edificis per import de 214.018,67 euros, inicialment destinats a manteniment d’instal·lacions d’edificis d’administració general, que a petició del servei passen a assignar-se ara a partides de subministraments bàsics d’edificis d’educació i mercats.

Mocions aprovades:

Moció de suport a la Plataforma SOS-Gent Gran Marea Pensionista Gramenet en defensa de les pensions públique, presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya i En Comú Podem. Vota a favor ERC Gramenet i s'absté Ciutadans.

Moció per aprofundir en els drets de les persones transsexuals i desestigmatitzar la diversitat transgènere combatent la misogínia patriarcal, presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, com a esmena a la totalitat d'una primera moció de la resta de grups municipals sobre aquesta qüestió. Voten en contra ERC Gramenet, Ciutadans i en Comú Podem.

Moció per la preservació de l’ordre públic democràtic i suport pels Mossos d’Esquadra, presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya. S'abstenen ERC Gramenet i En Comú Podem, vota a favor Ciutadans.

Moció per la millora de la Xarxa de Vigilància Metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, presentada per Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Han votat a favor En Comú Podem i Ciutadans.

Moció contra el suïcidi i de suport a la salut mental, presentada per Ciutadans. voten a favor Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i En Comú Podem.

Moció en commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la II República, presentada per En Comú Podem. Vota a favor ERC Gramenet i Partit dels Socialistes, s'absté Ciutadans.