El Ple de l’Ajuntament aprova unes ordenances en favor de les famílies i de l’economia local

Les ordenances fiscals i preus públics per a l'any vinent congelen l'IBI com a mesura de suport a les famílies i mantenen per tercer any consecutiu la suspensió de la taxa per la col·locació de terrasses a bars i restaurants per ajudar al sector de l'hostaleria i restauració. A més, no s’apujarà el preu de la recollida i gestió de residus comercials per afavorir la recuperació del comerç local. El plenari ha aprovat la inversió de més d'un milió d'euros addicionals en la neteja dels espais públics de la ciutat en el marc de la vigència de les mesures de prevenció de la transmissió del coronavirus. També s’ha demanat a la Generalitat, mitjançant una moció, la recuperació de l’activitat presencial als CAP.

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a 2022. L'equip de govern municipal ha presentat unes ordenances i preus per a la recuperació de les famílies i de les persones autònomes i empreses colomenques després de la pandèmia de la Covid-19. L'Impost sobre béns immobles (IBI) per a 2022 es congela per tal de no augmentar la pressió fiscal sobre les famílies. L'Ajuntament té un petit marge de modificació sobre aquest impost amb un ajust a la baixa del tipus aplicable. A més, s'introdueixen mesures en la seva gestió per tal que les persones o entitats que tenen dret a una bonificació o exempció no hagin de sol·licitar-la cada any.

S'afegeixen, a petició de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), millores en la gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) com són l'autoliquidació en el primer any, pagaments telemàtics i consultes de la DGT en els canvis de nom de vehicles. En l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i en la taxa de prestació de serveis d’intervenció ambientals, es fan adaptacions al conveni de delegació a favor de l’ORGT.

En l’ordenança d’expedició de documents s’incorpora una nova tarifa per tal de poder cobrar una taxa per l’emissió de certificats acreditatius de tasques realitzades per empreses contractades per l’Ajuntament.

Pel que fa a l'ordenança de preus públics per a la prestació del servei de llars d'infants municipals, queda derogada amb motiu de la creació de l'empresa municipal Bressolgramenet S.A que es farà càrrec d'aquest servei.

Suport a la restauració colomenca

El ple ha aprovat també de forma definitiva -després de l'aprovació inicial al plenari de juny- una mesura de suport al sector de la restauració local. S’ha modificat l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació i aprofitament de la via pública, per tal de suspendre el cobrament de la taxa per la col·locació de terrasses a bars i restaurants per l’any 2021. Per a 2022 es manté aquesta suspensió tal com reflecteixen les noves ordenances avui presentades. Per tercer any consecutiu, els restauradors no hauran d’abonar la taxa.

Aquest compromís està inclòs al Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural que van signar tots els grups polítics municipals.  A més, es treballa per millorar l'estètica de les terrasses que es van autoritzar de manera provisional durant la pandèmia i que tampoc hauran d'abonar la taxa.

Es manté la rebaixa del 50% de la taxa d’ocupació dels mercats de venda no sedentària i la rebaixa del 10% pels mercats municipals.

Pel que fa a l'ordenança de preus públics pel servei de recollida i gestió de residus comercials es millora la seva redacció i el 2022 es congela la tarifa per afavorir la recuperació del comerç local.

Més inversió i més millores en la neteja de l'espai públic

El plenari ha aprovat la modificació del contracte per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària per un import 1.049.359,62 € (IVA inclòs), per tal de millorar la neteja i altres aspectes relacionats amb la mateixa, com és la desinfecció dels espais públics, com a mesura de prevenció de la transmissió del coronavirus.

L’ampliació de servei -enfocat a la neteja i desinfecció dels espais públics de major afluència de la ciutat- es concreta en una millora de la hidroneteja amb camions cisterna -servei d’aiguabatre- i alhora també del servei de neteja amb aigua a pressió, que ja estan implantats i que es volen continuar prestant el que queda de 2021 i l’any vinent 2022  per la necessitat sanitària de tenir controlada la pandèmia del coronavirus.

El ple ha donat llum verda també a la modificació del contracte del servei de neteja interior dels edificis, dependències municipals i centres docents públics per tal d’incloure 3 escoles bressol municipals. Es respon així a la necessitat d'assignar el servei de neteja a les 3 escoles -que fins ara es gestionaven indirectament per empreses externes- i que ara passaran a formar part d’una nova empresa municipal.

Aquesta modificació assigna el servei provisionalment fins finals de l’any 2021, moment en el qual es preveu que passarà la gestió de la neteja a la nova empresa municipal gestora de les escoles bressol. L’import total de la modificació és de  68.378,32 €.

Tercera fase de la renovació del Passeig de la Salzereda

El plenari ha aprovat inicialment la modificació puntual del PGM per a l'ajust del projecte d'urbanització del passeig Salzereda. Executades les obres d'urbanització de les fases I i II, les quals comprenen el tram de la Salzereda entre la plaça d'en Baró i el carrer Pompeu Fabra, i des del carrer Verdaguer, respectivament; queda pendent l'execució del tram entre l'Avinguda Pallaresa i la plaça d'en Baró. En aquest tram es vol promoure que la reforma del passeig vagi acompanyada de la generació de noves activitats i nous espais verds, i per això es proposa la plantació de nou arbrat, àrees de jocs infantils, llocs d'estada, espais mirador, etc... En aquest context es planteja la modificació del PGM.

Moratòria de la suspensió de llicències ple Pla de Patrimoni

El Ple ha aprovat la pròrroga durant sis mesos més de la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques d’enderroc i obres prèviament a la redacció de la Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet.

Decret relatiu als Serveis Socials

S’ha donat compte al Plenati d’un decret d’instruccions especials per millorar les condicions i facilitar la tasca que desenvolupa l’equip de treballadors i treballadores dels Serveis Socials municipals, un col·lectiu especialment afectat per la situació de la pandèmia.

Suport a la sanitat pública i a l’atenció primària

El plenari ha aprovat una moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya de suport a la Sanitat Pública, amb l'Atenció Primària com referència per la seva condició de servei imprescindible per a la població, per al sosteniment i permanència d'un sistema sanitari públic, universal i de qualitat.

La moció proposada per la plataforma Santako Diu Prou en Defensa de la Sanitat Pública / Marea Blanca de Catalunya demana al govern català la recuperació de l’atenció presencial als CAP’s i consultoris locals i reclama la dotació humana i tecnològica a les treballadores i treballadors sanitaris per tal de poder millorar l’atenció a la ciutadania.

Mocions aprovades

- Moció al per a l'acollida de migrants afganeses i afganesos i de compromís en la defensa dels Drets Humans, la han presentat conjuntament els grups municipals de En Comú-Podem, Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Ciutadans hi vota a favor.

- Moció per demanar l'aprovació d'un nou contracte programa 2022-2025 i millora dels serveis socials municipals (moció esmena a la totalitat del Grup Municipal Socialista). Hi voten a favor En Comú-Podem, Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans.

- Moció en suport al Correllengua 2021 presentada per Esquerra Republicana de Catalunya i En Comú-Podem. Hi vota a favor el Partit dels Socialistes de Catalunya i en contra el grup municipal de Ciutadans.

- Moció en suport a la moció de la Plataforma Santako Diu Prou en defensa de la Sanitat Pública/Marea Blanca de Catalunya. La presenten Partit dels Socialistes de Catalunya, En Comú-Podem i Ciutadans. Hi vota a favor Esquerra Republicana de Catalunya.