El Ple aprova reclamar a la Generalitat que reconegui i pagui el deute que té amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

En el decurs de la sessió ordinària del ple del Consistori celebrada avui 29 de setembre s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals (PSC, ICV-EUiA, CiU, PP, PxC i GG) una moció presentada pels grups del PSC i d’ICV-EUiA per la qual es reclama a la Generalitat de Catalunya el pagament del deute que té reconegut amb l’Ajuntament colomenc, que és d’aproximadament de 15 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament ja ha interposat reclamació

En aquesta sessió, s’han aprovat també, entre altres punts, la suspensió temporal de l'atorgament de llicències d'activitats i obres d'habitatges d'ús turístic i la suspensió temporal de l’atorgament de llicències d’activitats i obres de clubs de fumadors.

D’altra banda, no s’han aprovat dues mocions relacionades amb la recent convocatòria de consulta sobre el futur de Catalunya del 9 de novembre. La primera d’aquestes mocions que no ha prosperat, ha estat presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, CiU i GG, i tenia com a finalitat donar el suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. La segona de les mocions no aprovades ha estat presentada pel grup del PSC, com a esmena a la totalitat de la menció anterior, després d’haver-se conegut aquesta mateixa tarda la decisió del Tribunal Constitucional de suspensió cautelar i retroactiva de la Llei de Consultes no referendàries i de participació ciutadana aprovada recentment pel Parlament de Catalunya.

Adjudicació definitiva del contracte per a la recollida de residus i neteja viària de la ciutat

Al Ple d’avui  s’ha donat compte de l’adjudicació definitiva a l’empresa CESPA SA del contracte administratiu especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i la neteja viària de la ciutat, per un termini d’execució de 8 anys (prorrogable anualment de forma expressa i per mutu acord de les parts fins un màxim de dos anys més) i per una despesa de 49.751.049,02€ més IVA.
Anteriorment, la Junta de Govern Local del 3 de juny de 2014 va aprovar l’única oferta admesa en la licitació (aprovada al Ple d’octubre de 2013) corresponent a CESPA SA a qui es va requerir la documentació preceptiva per a la seva adjudicació i que l’empresa va presentar dins el termini establert.

Festes locals de l’any 2015

Amb els vots favorables del PSC, CiU, PP i PxC, i els vots contraris de GG i de ICV-EUiA, el Ple ha fixat  avui com a festes locals del municipi de Santa Coloma de Gramenet per a l’any 2015, els dies 1 de juny i 24 de setembre.

Suspensió temporal de l'atorgament de llicències d'activitats i obres d'habitatges d'ús turístic.


A la sessió d’avui el Ple ha acordat, amb els vots favorables de l’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA i CiU), del PP i de GG, i el vot contrari de PxC, la suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació, canvi d’ús, llicències d’ús i ocupació, llicència i/o comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la instal•lació i/o ampliació de l’ús, i altres autoritzacions connexes, d’habitatges d’ús turístic. La suspensió afectarà únicament a les sol•licituds de llicències que es presentin amb posterioritat a l’efectivitat de l’acord de suspensió que es produirà de forma immediata a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Suspensió temporal de l’atorgament de llicències d’activitats i obres de clubs de fumadors

En el mateix sentit, s’ha acordat amb el vots dels partits de l’Equip de Govern i el PP, l’abstenció de GG i el vots contrari de PxC, la suspensió, pel termini d’un any, de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació, canvi d’ús, d’ús i ocupació, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions connexes, per a les implantacions de les activitats destinades a associacions i/o clubs de fumadors en edificis, locals o solars dins el municipi. Aquesta suspensió afectarà únicament a les sol•licituds de llicències que es presentin amb posterioritat a l’efectivitat de l’acord de suspensió que es produirà de forma immediata a la seva publicació en el BOP.

Modificació al planejament de l’entorn del Recinte Torribera
 
El Ple ha aprovat de manera inicial (amb els vots de l’Equip de Govern, el PP i PxC i el vot contrari de GG) la modificació del Pla General Metropolità al Recinte Torribera i entorn. A la proposta, tot i que el recinte es manté com a equipament metropolità, s’hi distingeixen tres zones: una gran àrea d’espai lliure que es qualifica com a zona forestal dins de l’equipament metropolità i dos recintes, l’esportiu, consolidant la zona esportiva reforçant-ne la seva autonomia funcional i el futur Recinte Torribera pròpiament dit, que s’identifica amb una qualificació urbanística pròpia, que seguirà acollint, però amb major intensitat, els usos sanitaris i assistencials i els usos com a campus universitari.

La modificació que es proposa preveu també una millora de l’articulació del Recinte Torribera amb l’exterior i, especialment, amb el barri de Singuerlín, amb la disposició de tres nous accessos al recinte, un dels quals, a l’alçada del carrer Aragó, s’ha obert recentment. Aquestes actuacions s’inscriuen, alhora, en la realització del parc urbà del torrent de Can Calvet, que ha de suposar l’articulació definitiva del nucli urbà amb el Recinte Torribera.


Mocions aprovades:

  • Moció presentada per GG i ICV-EUiA de la plataforma Aigua és vida referent al cànon de l’aigua on s’insta l’AMB, l’ACA (Àrea Metropolitana de Barcelona i Agència Catalana de l’Aigua, respectivament) i la Generalitat de Catalunya a derogar el Decret Llei, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no firmar el Conveni que s’hi contempla. Amb el vot contrari de CiU
  • Moció presentada per GG i ICV-EUiA de suport al Correllengua 2014, amb el vot contrari de Pxc i PP
  •  Moció presentada pel PSC i CiU per a l’adhesió a la declaración institucional de les Ciutats constructores de Pau. A favor GG, PP i ICV-EUiA
  •  Moció presentada pel PSC i ICV-EUiA per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Aprovada per unanimitat