El Ple aprova el nou límit màxim de velocitat de circulació a 30 km/h en totes les vies urbanes de Santa Coloma

Aquest dilluns, 25 de gener, s’ha celebrat el primer Ple ordinari de l’any, en el que s’ha donat compte del decret relatiu a aprovar la reducció de la velocitat de circulació màxima del trànsit a 30 km/h, amb l’objectiu de calmar i pacificar el trànsit de vehicles a motor a la ciutat i potenciar els modes de mobilitat sostenible. El Ple també, entre altres temes, ha donat compte de les rectificacions del Padró Municipal d’Habitants, ha fet la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació del Servei d’atenció als animals de companyia, i ha aprovat quatre mocions.

El Ple ha donat compte del decret número 392/21, de 15 de gener, relatiu a aprovar el nou límit màxim de velocitat de circulació a 30 km/h en totes les vies urbanes de Santa Coloma de Gramenet, amb l’única excepció de les vies ja senyalitzades amb una limitació de velocitat inferior, i en les dues vies de la xarxa bàsica que travessen el municipi i que són de titularitat supramunicipal (B-20 i Avinguda Pius XII – Pont del Molinet). L’objectiu és triple: reduir la contaminació atmosfèrica i acústica a la ciutat, millorar la seguretat viària, i recuperar l’espai públic per a la ciutadania.

Es preveu que la nova normativa entri en vigor a la primavera; se senyalitzaran les entrades de la ciutat amb la limitació de la velocitat màxima a 30 km/h, i es retiraran els senyals existents que indiquin una velocitat superior.

La resolució aprovada avui al Ple es traslladarà a la Diputació de Barcelona, com a titular de la carretera BV-5001, per tal que, en el tram d’aquesta via interurbana entre la rotonda del barri de Les Oliveres (on comença el nucli urbà de la ciutat), i el límit amb el terme municipal de Montcada i Reixac (Polígon Industrial del Bosc Llarg), la velocitat màxima de circulació sigui també de 30 km/h.

Aquesta resolució és fruit de diferents plans i pactes aprovats pel Ple. El primer va ser el Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (febrer del 2016), en el qual es disposen mesures de control de la contaminació de l’aire i el foment de la mobilitat sostenible, entre elles la limitació de la velocitat de circulació a 30 km/h.

També és una de les accions recollides pel Pla d’Actuació Municipal 2020-2023, dins de l’objectiu 53 relacionat amb el transport sostenible. I està previst al Pacte per a la Reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet (juliol de 2020), document en el qual es recullen totes les actuacions consensuades per tots els grups polítics amb representació al Ple (PSC, ERC, ECP, C’s) per fer front a la pandèmia.

 

Actualització Padró

El Ple ha donat compte de les dades corresponents a les rectificacions del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 31 de desembre de 2019. La població total de Santa Coloma és de 120.888 habitants, 60.962 dones (50,4%) i 59.926 homes (49,6%). L’any 2019 hi va haver 1.040 naixements i 897 defuncions.

El 22,53% de la població és de nacionalitat estrangera (27.232 habitants), majoritàriament provinent de la Xina (5.216 persones), Marroc (4.248 persones) i Pakistan (2608 persones). Altres països d’origen destacats són Índia (1.580), Bangladesh (1.566), Equador (935), República Dominicana (919) o Brasil (905).

 

Servei d’atenció animals de companyia

El Ple també ha fet la proposta d’aprovació, amb els vots a favor de tots els partits (PSC, ERC, ECP i C’s), del Conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’atenció als animals de companyia a través del Centre Comarcal d’Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC). Es vol continuar així amb la col·laboració i coordinació entre els Ajuntaments de Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet pel manteniment i millora d’aquest servei comarcal.

La prestació del mateix es seguirà executant des de l’Ajuntament de Badalona en col·laboració constant amb la resta d’ajuntaments i els seus serveis municipals. Aquesta col·laboració s’estableix a tres nivells: amb les policies locals per al desenvolupament de les funcions de recollida dels animals; amb l’establiment d’unes taxes pels serveis del CCAAC, pròpies de cada municipi però comunes en contingut; i amb la participació en les tasques de supervisió i definició del marc de funcionament del centre.

Recordem que, entre les tasques del CCAAC estan la recollida d’animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, l’acollida i custòdia dels animals recollits o rebuts en cessió, incloent l’atenció veterinària als mateixos, la recuperació dels animals, i els processos d’adopció.

L’Ajuntament de Santa coloma inverteix 98.000 € anuals per sufragar part de les despeses del CCAAC.

 

Pobresa energètica

El Ple ha aprovat, amb els vots a favor del PSC i ECP, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de C’s, una Moció en relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum. En aquesta, s’insta al govern de l’Estat a realitzar un informe sobre l’origen del deute elèctric i el valor real de la producció elèctrica i adoptar les mesures necessàries per accelerar la transició energètica del país i millorar la regulació del mercat energètic en benefici dels ciutadans, en especial d’aquells sectors més vulnerables. També es demana, entre d’altres, accelerar el desenvolupament de les comunitats energètiques locals, aprovar les reformes necessàries per fomentar i permetre l’autoconsum, així com prendre les mesures necessàries per ampliar i millorar l’estratègia contra la pobresa energètica, mitjançant la revisió d’un nou bo social elèctric, ampliant sectors beneficiaris i abordant de forma més justa el repartiment dels seus costos.

D’altra banda, el Ple insta el govern de la Generalitat a sancionar les operadores elèctriques per possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania i per l’incompliment de l’obligació de subministrament d’energia, rescabalant les famílies dels danys i perjudicis causats en les situacions d’interrupcions del subministrament elèctric; a realitzar i executar una estratègia de rehabilitació d’habitatges i finques per millorar el confort i l’eficiència energètica, i a presentar un pla estratègic d’implantació d’energies renovables a Catalunya, entre d’altres.

 

Reactivació de l’esport

El Ple ha aprovat, amb els vots a favor del PSC, C’s i ECP, i l’abstenció d’ERC, una Moció en Suport del món local al teixit esportiu de Santa Coloma de Gramenet, davant l’aturada obligada de la seva activitat, en la que es destaca la importància de l’esport en aquests moments de crisi: “La lluita contra la pandèmia de la Covid-19 ha de ser la principal prioritat, ara mateix, de la nostra societat.  Però no hem d’oblidar que facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania, especialment per a la infància i la joventut,  la gent gran i les persones amb diversitat funcional, és una qüestió de no poca importància”.

El teixit esportiu i les empreses del sector,  juntament amb el món local, han fet un extraordinari esforç, econòmic i organitzatiu, dadaptació de les seves instal·lacions i les activitats per poder continuar la temporada esportiva i fer front a lemergència sanitària establint mesures i protocols de prevenció i seguretat. Tot i així, a Santa Coloma, el món esportiu travessa “moments difícils, si no crítics” davant la impossibilitat de reprendre l’activitat de manera contínua i normalitzada.

Per tot això, el Ple se suma a la crida que es fa des del sector esportiu català, per tal que lesport sigui considerat “bé essencial per la salut física i el benestar emocional de la ciutadania davant la situació demergència sanitària”, i insta al Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de lEsport i lActivitat Física a què treballin per a conduir lesport català, sense greuges ni limitacions respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional.

 

Hub al Barcelonès Nord

El Ple també ha aprovat, per unanimitat (PSC, ERC, ECP, C’s), una Moció en suport al Projecte funcional del “Hub Internacional de Coneixement per al Desenvolupament Sostenible i la Pau”, en l’àmbit de les Tres Xemeneies. En aquesta, es manifesta la voluntat de l’Ajuntament de Santa Coloma de recolzar el projecte davant del programa Next Generation EU, que té per objectiu ajudar els estats membres de la Unió Europea a la seva recuperació i resiliència, rellançant la seva economia davant la crisi actual, i s’insta a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a què valorin el projecte amb voluntat de ser un referent comarcal, nacional i internacional.

Actualment s’està tramitant el Pla director urbanístic del front litoral en l’àmbit de les Tres Xemeneies (PDU). La zona constructiva de Nau de Turbines i Tres Xemeneies s’ha identificat com una ubicació idònia per crear el projecte funcional del “Hub Internacional de Coneixement per al Desenvolupament Sostenible i la Pau”, una iniciativa que ha de contribuir a la reactivació econòmica i la cohesió social, així com de la reindustrialització del Baix Besòs amb activitats relacionades amb la transició ecològica i la transformació digital.

 

Antifeixisme i memòria històrica

I, per últim, el Ple ha aprovat, per unanimitat (PSC, ERC, ECP, C’s), una Moció per refermar el compromís de Santa Coloma de Gramenet amb l’antifeixisme i la recuperació de la memòria històrica. Els grups es comprometen a què les entitats i l’Ajuntament continuïn promovent actes en favor de la memòria històrica antifeixista de la ciutat i defensin els valors de la democràcia; a què l’Ajuntament estudiï jurídicament la fórmula per denegar l’ús d’espais a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació; a què l’Ajuntament segueixi netejant de la via pública, com més aviat millor, la propaganda d'activitats que incitin a la discriminació, i a què faci el possible per prevenir i actuar en la identificació dels col·lectius o individus que exhibeixin simbologia feixista o franquista, entre altres punts.