El Ple aprova ampliar la inversió que es destina a la neteja de la via pública

Es congelen els impostos, taxes i preus públics per a l’any 2019.

El Ple de l’Ajuntament, celebrat aquest dilluns 25 de setembre, ha acordat, entre altres temes, ampliar la inversió que es realitza de manera periòdica per a la millora de la neteja de la via pública. A partir de l’1 d’octubre, la recollida de voluminosos o trastos vells s’amplia en 36.609,72 euros anuals, i la neteja viària i de contenidors en 739.818,52 euros l’any. També, a la sessió ordinària d’avui, s’han aprovat de manera provisional les Ordenances Fiscals i els Preus Públics per a l’exercici del 2019, que en termes generals no suposaran canvis importants respecte l’actual exercici. Al capítol de mocions destaquem l’acord dels grups polítics municipals per ampliar el parc públic d’habitatge i per posar en marxa una campanya que potenciï entre l’alumnat de les escoles de primària els valors del reciclatge de residus domèstics i urbans.

Amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Ciutadans i GE-ICV-EUiA i l’abstenció de SOM Gramenet i el PP, al Ple s’ha aprovat la revisió dels preus dels contractes que l’Ajuntament manté amb les empreses CLD, per a la recollida de residus de fracció de rebuig, i amb CESPA, per a la neteja viària i la recollida de residus urbans. Aquesta ampliació ve derivada de la voluntat de l’Ajuntament de millorar especialment la neteja de la via pública als districtes V (barris del Raval, Santa Rosa i Safaretjos), VI (barri del Fondo) i al barri Llatí, llocs on s’ha detectar una major necessitat.

Amb aquest augment, s’amplia amb un camió la recollida de mobles i trastos vells a tots els diumenges al matí. En quan a la neteja viària, i especialment durant el període dels mesos de març a novembre, als barris esmentats s’amplia l’escombrat a les tardes, el baldeig els dissabtes i diumenges i es posa en servei una escombradora nova. Tot plegat des del proper 1 d’octubre.

Ordenances fiscals i preus públics

Amb el vots favorables del grup municipal del i PSC, l’abstenció de la resta de grups polítics (SOM Gramenet, Ciutadans, GE-ICV-EUiA i PP), el Ple ha aprovat avui provisionalment les Ordenances i Preus Públics de la ciutat per al 2019, que de manera global no experimentaran pujades, per no gravar l’economia de la ciutadania i continuar afavorint una política de caràcter social, seguint la línia definida en els darrers anys.

En general, els preus actuals es mantenen, excepte les taxes relacionades amb la utilització de les instal•lacions esportives, que a petició dels centres esportius (Can Zam, Torribera, Raval i Rambla Fondo) pujaran entre un 1 i un 2 %. Els menors de 18 anys, continuaran exempts de pagament per l’ús d’aquestes instal•lacions, ampliant l’acord als menors de fora del nostre municipi.

També destaquem algunes modificacions a les taxes per l’ocupació i l’aprofitament de la via pública, on s’incrementa la tarifa per gravació i filmació a la ciutat de pel•lícules o espots publicitaris amb finalitat comercial, o la tarifa aplicada als circs i altres espectacles similars.

D’altra banda, els preus públics del servei de la Deixalleria s’adapten al Conveni signat entre l’AMB i els ajuntaments metropolitans pel que fa als residus especials. Els preus per als usuaris particulars continuen sent gratuïts, amb una limitació màxima diària de 500 kg i pel que fa als comerciants i petits industrials, hi ha lleugeres variacions en el reciclatge d’alguns residus especials.

Hi haurà modificacions en l’ordenança reguladora de la recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic municipal. Els deutes inferiors a 1.500€ es podran fraccionar fins a un màxim de dotze mesos, i no fins a vint-i-quatre mesos, com fins ara. La quota mínima mensual passa de 30€ a 60€. Amb caràcter general, no s’atorgaran fraccionaments o ajornaments per deutes inferiors a 600€, ni tampoc a qui acrediti uns ingressos econòmics bruts anuals superiors a 22.000€  quan el deute sigui inferior a 1.500€, ni superiors a 44.000€ quan el deute sigui superior a 1.500€.

En quan a l’Impost de Béns Immobles (IBI), es mantenen les quantitats actuals, malgrat que el rebut augmentarà lleugerament per l’actualització del valor cadastral per part del Cadastre, organisme del Ministeri d’Economia, tal i com ja va passar l’any passat.

Parc d’habitatge públic

A proposta dels grups municipals de GE-ICV-EUiA, PSC i SOM Gramenet, el Ple ha aprovat una moció destinada a ampliar el parc públic local d’habitatge. A l’acord es demana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que col•labori en la realització d’un estudi que permeti valorar la viabilitat de destinar el 30 % dels edificis de nova construcció privats, així com els sotmesos a la rehabilitació integral, a habitatges de lloguer social de gestió pública i municipal.

Aquesta moció inclou la petició a l’AMB d’un inventari d’edificis públics en desús als municipis del Barcelonès Nord i l’exigència al Govern de la Generalitat dels desplegament de la Llei d’Habitatge de Catalunya.

Potenciar el reciclatge als centres escolars

A proposta dels grups municipals de SOM Gramenet, PSC i Ciutadans, a la sessió s’ha aprovat també una moció perquè preferentment l’any que ve es faci una campanya als centres escolars de primeria per potenciar el reciclatge de residus domèstics i urbans entre l’alumnat i les seves famílies.

 

Mocions aprovades:

Moció per ampliar el parc públic d’habitatge a Santa Coloma de Gramenet. Presentada pels grups municipals Gent d'Esquerres ICV-EUiA, Partit Socialista de Catalunya i SOM Gramenet. Hi ha votat a favor Ciutadans i s'ha abstingut el Partit Popular.

Moció per a la implementació d’una campanya en centres escolars de primària que potenciï el reciclatge de residus domèstics i urbans. Presentada per SOM Gramenet, Partit Socialista de Catalunya i Ciutadans. S'aprova per unanimitat amb el suport del Partit Popular i Gent d'Esquerres ICV-EUiA.