El gerent i el director tècnic de Gramepark han estat acomiadats per l’Administració Judicial

Manel Sierra, gerent de l’empresa Gramepark, i Jordi Nadal, director tècnic, han estat acomiadats de Gramepark per l’Administració judicial, segons la resolució enviada avui a l’Ajuntament de Santa Coloma per l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Segons la resolució, el gerent Manel Sierra ha estat acomiadat per “dur a terme conductes de greu deslleialtat envers la societat”. En el cas del director tècnic Jordi Nadal, l’acomiadament ha estat motivat, segons la resolució, per “dur a terme conductes de greu deslleialtat envers la societat incorrent en irregularitats greus en la contractació consistents en l’adjudicació a favor de societats amb les que manté interessos personals diferents als de Gramepark SA”.

L’Administració judicial insta al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma, actuant de Junta General de Gramepark, SA, que a la major brevetat possible celebri una sessió extraordinària, per tal de formalitzar l’acord de separació immediata de Manel Sierra del càrrec de gerent de Gramepark i revocar-li qualsevol poder de representació atorgat per dita Junta.

A més a més, per tal que quedi garantida la continuïtat de l’òrgan de la gerència, l’administració judicial designa com a professional qualificat a Óscar García Dávita i insta igualment al Ple de l’Ajuntament perquè el nomeni com a gerent.

Per altra banda, el govern municipal de Santa Coloma manifesta que el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya ha informat a l’Ajuntament de Santa Coloma que nomenarà un interventor de carrera per aquesta administració municipal. En l’actualitat la intervenció municipal l’està realitzant, amb caràcter provisional, una funcionària que no posseeix l’habilitació estatal necessària.