El 3 d’octubre, últim dia per sol·licitar horts urbans

Les peticions s'han de presentar a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC), situada a la plaça de la Vila, s/n.

La Junta de Govern Local, celebrada el 15 de juliol, va aprovar inicialment les bases reguladores dels sorteigs per a l’adjudicació de llicències d’ocupació i ús privatiu i temporal dels horts municipals per a persones amb jubilació total o pensionistes i persones en situació d’atur.

Finalitzat el període d’informació pública, no s’han presentat reclamacions ni al·legacions, per la qual cosa les bases s’entenen definitivament aprovades.

El termini de presentació de sol·licituds per a l’atorgament de les subvencions finalitza el 3 d’octubre. Les peticions es presentaran a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC), situada a la plaça de la Vila, s/n.