Edictes

Publiquem els edictes d'aprovació del padró fiscal corresponent al Preus públics per al servei de recollida i gestió de residus comercials i industrials de l'exercici 2014 i el corresponent a l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) del mateix exercici.

Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns
Servei de Gestió Tributària

E D I C T E


En data 25-07-2014 es va aprovar el padró fiscal corresponent a l’Impost sobre activitats econòmiques per l’exercici 2014.

El padró fiscal corresponent s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats al Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament situat a la Plaça Manent, s/n en hores d’oficina.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2.c) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifiquen col•lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal.


La Tinent d’alcalde delegada d’Economia, Hisenda,
Planificació i Serveis Interns


Lidia Guinart Moreno
Santa Coloma de Gramenet, 25 de juliol de 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns
Servei de Gestió Tributària

 

                    

                                       EDICTE                                     

En data 25-07-2014 es va aprovar el padró fiscal corresponent als Preus públics per als serveis de recollida i gestió de residus comercials i industrials per l’exercici 2014.

El padró fiscal corresponent s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats al Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament situat a la Plaça Manent, s/n en hores d’oficina.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2.c) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifiquen col•lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal.


La Tinent d’alcalde delegada d’Economia, Hisenda,
Planificació i Serveis Interns


Lidia Guinart Moreno
Santa Coloma de Gramenet, 25 de juliol de 2014