EDICTE

Publiquem els edictes d'aprovació del padró fiscal corresponent al Preus públics per al servei de recollida i gestió de residus comercials i industrials de l'exercici 2015 i el corresponent a l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) del mateix exercici.Àrea d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns. Servei de Gestió Tributària.

                                      EDICTE

En data 17-07-2015 es va aprovar el padró fiscal corresponent a l’Impost sobre activitats econòmiques per  l’exercici 2015.

El padró fiscal corresponent s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats al Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament situat a la Plaça Manent, s/n en hores d’oficina.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2.c) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifiquen col•lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal.


Primer tinent d’alcaldessa executiu de
l’Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat
                 
Esteve Serrano Ortín

Santa Coloma de Gramenet, 17 de juliol de 2015

 
Àrea d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns. Servei de Gestió Tributària.

                
                                           EDICTE

En data 17-07-2015 es va aprovar el padró fiscal corresponent als Preus públics per als serveis de recollida i gestió de residus comercials i industrials per l’exercici 2015.

El padró fiscal corresponent s’exposa al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats al Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament situat a la Plaça Manent, s/n en hores d’oficina.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l’article 14.2.c) del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, es notifiquen col•lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.

Contra aquest acord es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al públic del padró fiscal.Primer tinent d’alcaldessa executiu de
l’Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica,
Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat
                 
Esteve Serrano Ortín

Santa Coloma de Gramenet, 17 de juliol de 2015